Oversikt medlemmer og varamedlemmer hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur

Før 1. november 2019 var dette hovedutvalg for drift.

Oversikt medlemmer hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur
Medlemmer E-post Parti
Knut Arne Strømøy, leder knutarne.stromoy@froya.kommune.no Sp
Mona Olsen Skarsvåg, nestleder MonaEOlsen.Skarsvag@froya.kommune.no Frp
Halgeir Arild Hammer Halgeir.Arild.Hammer@froya.kommune.no V
Nils Reidar Burøy NilsReidar.Buroy@froya.kommune.no Pp
Magnhild Myrseth Magnhild.Myrseth@froya.kommune.no Ap
Vida Zubaite Bekken Vida.Zubaite-Bekken@froya.kommune.no Ap
Eskil Sandvik Eskil.Sandvik@froya.kommune.no Sv

 

Varamedlemmer hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur
Navn Parti E-post
Lene Dahlø Skarsvåg Sp Lenedahlo.Skarsvag@froya.kommune.no
Hans Stølan Sp Hans.Stolan@froya.kommune.no
Stian Pachov Sp Stian Pachov
Hege Vikaskag Frp Hege.Vikaskag@froya.kommune.no
Jan Ivar Tanemsmo Frp Jan Ivar Tanemsmo
Hans Kristian Werkland Frp hanskristianwerkland@hotmail.com
Rachel Tørum V Rachel.Torum@froya.kommune.no
Arild Holmen V titranbrygge@yahoo.no
Edvin Paulsen V edvin.paulsen@gmail.com
Svein Viggo Johansen Pp SveinViggo.Johansen@froya.kommune.no
Eva Veronika Halvorsen Pp hallarvika@gmail.com
Else Marie Johansen Pp
Bente Kristin Øyen Ap BenteKristin.Oyen@froya.kommune.no
Siv Anita Røssing Fillingsnes Ap SivARossing.Fillingsnes@froya.kommune.no
Håvar Dyrø Ap Havard.Dyro@froya.kommune.no
Anne Katrine Finne Ap annekat2@online.no

 

Hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur

 

Hovedutvalget har ansvar for alle driftsoppgaver i kommunen innenfor feltene nevnt under. Utvalget skal i prinsippet ikke ha ansvar for forvaltningsoppgaver som er lagt til kommunen gjennom lov- og regelverk. Utvalget skal likevel ha ansvar når forvaltningsoppgavene er knyttet til den kommunale driften. Herunder planer tilhørende ansvarsområdene.

Følgende områder er sentrale i hovedutvalgets arbeidsområde:

 - Skoler, barnehager og kulturskole

 - Famille og helse, barnevern, institusjonstjenester, hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger og

        bofelleskap, NAV (kommunal del)

 - Kultur og idrett

Annen delegering

I medhold av Kommuneloven § 10 delegerer kommunestyret til hovedutvalget å gjøre vedtak i alle saker innenfor utvalgets arbeids- og ansvarsområde som det er anledning til å delegere etter bestemmelser i Kommunelov og særlover.

 

I saker som utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til kommunestyret. Unntatt er saker som har økonomiske konsekvenser, og da innstiller hovedutvalget til formannskapet.

Hovedutvalgets vedtak (innstilling), med de eventuelle endringer som er gjort i forhold til rådmannens innstilling, følger saken til behandlingen i kommunestyret.