Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

I knappene over finner man informasjon om åpningstider og hvor man kan avgi sin stemme i de forskjellige periodene. Under finner man informasjon om annen viktig informasjon rundt selve kommunstyre- og fylkestingsvalget 2019:

Registrering i manntallet:
Det er registrert bostedsadresse den 30. juni 2019 som avgjør hvor du kan stemme på valgdagen. 

Valgkort:
Valgstyret sørger for at det blir sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede som er innført i manntallet i kommunen og som har bostedsadresse innenriks. Alle velgere skal ha mottatt valgkort innen 10.august.

Legitimasjon:
Alle velgere skal legitimere seg. Dette gjelder både ved tidligstemming, forhåndsstemming og på valgdagen.

Andre opplysninger:
Hvis du oppholder deg i utlandet hvor det ikke er mulig å oppsøke en stemmemottaker, er det mulig å stemme allikevel. Da kan du ordne med stemmesedler og stemmeseddelkonvolutt, og sende stemmen til Norge i posten. Du kan få nødvendig valgmateriell ved de fleste utenriksstasjoner. I enkelte tilfeller er det imidlertid ikke mulig å få tak i offisielt valgmateriell, og da må du selv ordne med nødvendig materiell, det vil si stemmesedler og tre konvolutter. Siden konvoluttene har hver sine funksjoner, har de fått ulike benevnelser:

 • Stemmeseddelkonvolutten brukes til å legge stemmeseddelen i.
 • Omslagskonvolutten brukes til å fylle ut nødvendige opplysninger om velgeren og til å legge stemmeseddelkonvolutten i.
 • Ekspedisjonskonvolutten, som brukes til å legge omslagskonvolutten i, og deretter sendes konvolutten til velgerens hjemkommune.

I mangel av trykte stemmesedler kan man bruke et blankt ark for hvert valg og skrive på hvilket parti eller lokale liste du stemmer på. Husk å skrive på seddelen hvilket valg det gjelder.

Forhåndsstemming innenriks:
Du kan forhåndsstemme i Norge fra og med 10.august til og med 06.september. Du kan forhåndsstemme i en annen kommune enn der du bor/er manntallsført. Dersom du stemmer utenfor kommunen eller fylket du er registrert bosatt i, vil du få utdelt stemmesedler som kun er påført de registrerte politiske partiene. Du kan da krysse av for eller skrive på hvilke parti/gruppe du vil stemme på.

Slik forhåndsstemmer du:

 1. I valglokalet henvender du deg til en valgfunksjonær som forklarer deg hvordan du skal gå fram for å stemme. Stemmer du utenfor egen kommune/eget fylke får du utdelt stemmesedler kun påført de registrerte partiene. Husk legitimasjon!
   
 2. Du går til valgavlukket, velger stemmeseddel/-sedler og gjør eventuelle endringer. Stemmeseddelen brettes og seddelen vil få et stempel før den legges i urna.
   
 3. Det vil bli sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede og det forenkler valgfunksjonærens arbeid. Selv om du ikke har mottatt/ikke finner valgkortet ditt, er det likevel fullt mulig å avgi stemme både på forhånd og på valgdagen.
   
 4. Dersom du har avgitt din forhåndsstemme og likevel ønsker å avgi stemme på valgdagen, vil din stemme bli forkastet da det er din forhåndsstemme som gjelder. Ved å forhåndsstemme flere ganger, vil kun din første avgitte forhåndsstemme gjelde. De andre vil bli forkastet.

På valgdagen:
På valgdagen 09.september må du stemme i den kommunen du er manntallsført, det vil si den kommunen du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30.juni 2019. Du må ta med deg legitimasjon. Legitimasjonen kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde. Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærens arbeid. Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene.

Kommunen er i utgangspunktet forpliktet til å legge stemmegivingen til lokaler hvor alle velgere kan komme seg inn og ut på egen hånd. Skulle likevel et valglokale ikke være tilgjengelig for en bevegelseshemmet velger, kan vedkommende avgi stemme rett utenfor stemmelokalet. To valgfunksjonærer kommer i så fall ut med urna, gir nødvendig hjelp, stempler stemmeseddelen som legges rett i urna.

Det skal ikke brukes stemmeseddelkonvolutt på valgdagen. I stedet skal stemmesedlene brettes av velger og stemples av en valgfunksjonær før de legges i valgurnen. Stemmesedlene til kommunestyrvalget er rosa og stemmesedlene til fylkestingsvalget er blå.

Retting på stemmesedlene:
Stemmeseddelen avgjør hvilket parti du stemmer på. Hvis du vil være med på å påvirke hvilke kandidater som blir valgt inn for partiet, må du endre på stemmeseddelen, det vil si gi personstemmer.

Det er ikke adgang til å stryke kandidater, verken på kommunestyrevalg eller fylkestingsvalg. Veiledning for hvordan du gjør endringer på står på stemmeseddelen. Ikke vær redd for å endre på stemmeseddelen. Den blir ikke forkastet selv om du gjør feil. Når det gjøres endringer skal det benyttes penn. Dette er viktig da Frøya kommune benytter seg av optisk lesing av stemmesedler. Ved kommunestyrevalget kan du gi personstemmer til kandidater på stemmeseddelen. Du kan gi en eller flere kandidater en personstemme ved å sette kryss i ruten til venstre for navnet. Dette øker vedkommendes sjanse for å bli valgt.

Hvis navnet til noen av kandidatene står med uthevet skrift, betyr det at partiet/gruppen har prioritert dem foran de andre kandidatene. Du kan gi personstemmer til kandidaten med uthevet skrift på samme måte som til de andre kandidatene.

Å gi slengere:
Å gi slengere er å gi personstemmer til kandidater fra andre partier/grupper. 
Du gir personstemmer til kandidater fra andre lister ved å føre opp kandidatnavnet i feltet merket "kandidater fra andre lister".
En forholdsmessig andel av stemmen din overføres i så fall til den andre listen. Vær oppmerksom på at når du fører opp slengere vil den del av stemmen din blir overført til det andre partiet/gruppen. Verdien av stemmen din for det partiet/gruppen du stemmer på blir tilsvarende redusert. Ved endringer på stemmeseddelen må du bruke penn.

Du kan ikke stryke kandidater:
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget kan du ikke stryke kandidater. 

Slik stemmer du:
Ta den stemmeseddelen/- sedlene du bil bruke.

 1. Hvis du ønsker kan du gjøre endringer på stemmeseddelen ved å gi personstemmer.
  Dette gjøres ved å gi en eller flere kandidater en personstemme ved å sette kryss (x) i ruten til venstre for navnet. Du kan også gi personstemmer til kandidater fra andre lister ved å føre opp kandidatnavnet i feltet merket "kandidater fra andre lister".
   
 2. Brett sammen stemmedelen/- sedlene slik at ingen ser hva du har stemt.
   
 3. Gå til valgfunksjonær for godkjenning i manntallet
   
 4. Gå til valgfunksjonær som skal stemple stemmeseddelen/- sedlene. Stemmeseddelen/ - sedlene må ha godkjent stempel.
   
 5. Legg stemmeseddel/ - sedler i valgurnen.

Står du i manntallet?

Står du ikke i manntallet kan du ikke avgi stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 09.september 2019. Du kan undersøke om du står i manntallet ved Servicekontoret, Frøya Rådhus.
Hovedmanntallet blir liggende ute til offentlig ettersyn fra ca.25.juli til og med valgdagen.

Der som du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30.juni 2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.
Du kan velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme ved servicekontoret. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret. Klagen skal være skriftlig og den skal begrunnes. Valgstyrets adresse er:
Valgstyret i Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda

Valgstyret vil behandle klager og rette opp feil i manntallet så lenge det er praktisk mulig fram til valgdagen.

Stemmesteder:

Frøya kommune har 6 valgkretser med hvert sitt valglokale.
Info om disse finner du ved å klikke på knappen valgting.

Du kan stemme ved hvilket som helst av de 6 valglokalene på valgdagen. Dette fordi Frøya kommune har elektronisk manntall.