Utlegging av manntall til offentlig ettersyn

I følge valgloven §2-6 skal valgstyret legge ut manntallet til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre.

Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen.

Valgstyret i Frøya kommune legger ut manntallet for stortingsvalget ut til offentlig ettersyn fra og med medio juli 2021.
Manntallet ligger i Servicekontoret i Frøya Herredshus.

Krav om retting

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp, jmf. valgloven §2-7.

Kravet skal være skriftlig og begrunnes, og sendes til valgstyret i kommunen.
Adressen for valgstyret i Frøya kommune er:

Frøya kommune
v/valgstyret
Postboks 152
7261 Sistranda