Søknad om konsesjon

Med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse av Kongen (konsesjon). Søknad om konsesjon sendes til kommunen. 

Det mest vanlige tilfellet der en må søke konsesjon, er ved erverv av bebygd eiendom som har et totalareal større enn 100 dekar, eller har mer enn 35 dekar fulldyrket jord (1 dekar = 1 "mål" = 1.000 m2). Dersom ny eier og tidligere eier er i slekt, er det ikke nødvendig å søke konsesjon. Etter loven er det derfor blant annet ikke nødvendig å søke konsesjon når ny eier er barn, barnebarn eller nevø/niese til tidligere eier.

Konsesjon er ikke nødvendig ved erverv av:

  1. Ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus, dersom tomten ikke er større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven.
  2. Ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus som ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene.
  3. Andre ubebygde arealer, dersom de ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til annet enn landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, eller som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg.
  4. Bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer enn 35 dekar.

Du kan da fylle ut skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet som sendes til kommunen.

Konsesjonsloven