Revidering av kommuneplanens arealdel

Alle kommuner skal ha en overordnet kommuneplan. Denne består av en samfunnsdel og en arealdel.  Frøya kommune er nå i gang med revidering av arealplanen i kommunen. Arealplanen er en overordnet plan for hva arealene i kommunen skal brukes til. Arealdelen har rettsvirkning i den forstand at den enkelte grunneier ikke kan ta i bruk og / eller bebygge eller dele sin eiendom på annen måte enn den som er fastsatt i planen.

Revidering av en arealplan er en omfattende prosess. For kommunen er det viktig å legge til rette for en god prosess som gjør det mulig for innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv og andre interesserte å komme med innspill og synspunkter på planen.

På denne siden vil det bli informert om prosessen før, under og etter planrevidering. Under hver fase i prosessen vil viktige dokumenter bli lagt ut. Se de ulike fasene i nedtrekksmenyen under. Her vil du også finne datoer for folkemøter når disse er klare.

Denne siden vil oppdateres underveis i hele prosessen. Ønsker du å holde deg oppdatert om arbeidet, følg med her for ny informasjon.

Du vil også gis mulighet til å komme med innspill gjennom de ulike fasene i prosessen. De ulike fasene åpner for ulike typer innspill.

 

Plan, bygg og eiendom

1. Før planarbeidet starter

Alle kommuner skal ha en overordnet kommuneplan. Kommuneplanen skal bestå av en samfunnsdel og en arealdel. Frøya kommune vedtok ny samfunnsdel i juni 2015. Arealplanen i Frøya kommune ble vedtatt i 2011. Samfunnsplanen sier hvordan vi ønsker at Frøya-samfunnet skal utvikles. Samfunnsplanen gir dermed føringer for hvordan vi bruker arealene i kommunen og skal brukes i arbeidet med arealplanen.

Kommunen skal i hver valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi. I planstrategien skal alle kommunens planer gjennomgås for å se om planene er gode nok til å løse utfordringer og gjennomføre strategier som kommunen har. Frøya kommune vedtok i 2016 Kommunal planstrategi for perioden 2016-2020. Det ble i denne vedtatt at arealplanen i kommunen skal revideres.

 

Dokumenter:


Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunal planstrategi 2016-2020

2. Planprogram

Før arbeidet med selve arealplanen kan starte, må kommunen utarbeide et planprogram for arbeidet. Planprogrammet beskriver hvordan prosessen frem mot ny arealplan skal gjennomføres med formålet med planarbeidet, behov for utredninger, organisering og forslag til fremdriftsplan. Planprogrammet behandles politisk av kommunestyret og legges ut på høring og offentlig ettersyn.I planprogrammet er det angitt fokusområder og strategier for planarbeidet. Disse vil legge føringer for hvordan nye innspill og andre endringer vurderes. Under høring av planprogrammet er det særlig disse fokusområdene og strategiene kommunen ønsker tilbakemelding på. For å gi innspill til planprogrammet, gå inn på boks merket Innspill til planprogram.

Dokumenter:

 
 


 

3. Innspillperiode

For Frøya kommune er det viktig å få innspill til endret arealbruk fra så mange som mulig. Det vil derfor holdes en omfattende innspillsprosess. Det vedtatte planprogrammet vil gi rammene for innspillene man kan gi. For å kunne gjøre gode vurderinger ønskes innspillene levert på et standardisert skjema. Dette leveres fortrinnsvis elektronisk via boksen merket Innspill. Det er også mulig å levere på papir i kommunens servicekontor eller pr. post.

Ved eventuelle spørsmål angående skjemaet, ta gjerne kontakt med kommuneplanlegger. Kontaktinformasjon i kolonnen til høyre.

4. Folkemøter og medvirkning

Kommunen vil underveis i planarbeidet gjennomføre ulike tiltak for å involvere flest mulig i prosessen. Her vil du finne informasjon om folkemøter og andre medvirkningsfaser så fort dato for disse er klare.

5. Utarbeiding av planforslag

Etter at innspillsperioden er avsluttet vil rådmannen vurdere de innkomne forslagene. Gjennom omfattende faglige vurderinger av virkninger for samfunn og miljø vil rådmannen fremme forslag til endret arealbruk til politisk behandling. I dette arbeidet vil det også gjennomføres en tett dialog med sektormyndigheter.

6. Høringsutkast

Forslag til ny arealplan vil etter politisk behandling legges ut til høring og offentlig ettersyn. Alle har da mulighet til å si sin mening om planforslaget.

7. Vedtak av arealplan

Etter høringsperioden og behandling av merknader til planen vil kommunestyret vedta ny arealplan for Frøya kommune.

 

Nyttige lenker

Kommunekart

Miljøstatus.no

Kontakt

Kristin Strømskag
E-post
Mobil 482 44 868