BYGGEGRENSE MOT SJØ JFR. PBL. § 1-8.

Dette brevet er ment som en orientering til aktører og privatpersoner som ønsker å gjennomføre tiltak etter plan- og bygningsloven i strandsonen (100-metersbeltet).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kom den 08.03.2017 med en tolkningsuttalelse vedr. plan- og bygningsloven § 1-8. Uttalelsen sa at i planer som bare angir arealformål, vil byggeforbudet i 100-metersbeltet fortsatt gjelde inntil annen byggegrense er fastsatt. Dette gjelder også for eldre planer, jfr. tolkningsuttalelse (ref. 17/1150-1). 

I etterkant av denne tolkningsuttalelsen har Frøya kommune hatt en intern diskusjon om hvilke konsekvenser dette vil medføre og på hvilken måte kommunen skal kunne håndheve plan- og bygningsloven § 1-8 i tråd med tolkningsuttalelsen. Frøya kommune oversendte 28.08.2017 en henvendelse til Fylkesmannen i Trøndelag (tidl. Sør-Trøndelag) og ba om bistand til tolkning av regelverket når det gjelder plan- og bygningsloven § 1-8, reguleringsplaner og bygging i strandsonen.

Frøya kommune mottok tilbakemelding på ovennevnte den 20.10.2017. Det ble gitt tilbakemelding på at i de tilfeller byggegrense mot sjø ikke uttrykkelig finnes i gjeldende reguleringsplan, reguleringsplanbestemmelser, gjeldende kommuneplan eller kommuneplanenes bestemmelser, kan tiltak nærmere enn 100 meter fra sjøen bare tillates etter planendring, ny plan med byggegrense eller dispensasjon fra § 1-8 andre ledd. Dette gjelder også tiltak som er unntatt søknadsplikten. 

Med «uttrykkelig byggegrense mot sjø» menes at byggegrensen mot sjø må fremgår i av plankartet eller planbestemmelsene. Det er ikke tilstrekkelig at det i planbestemmelsene vises til «differensiert strandsoneforvaltning». Det opplyses samtidig at byggegrense mot vei og/eller nabogrense ikke ansees som en uttrykkelig byggegrense mot sjø, jfr. plan- og bygningsloven § 1-8.

Informasjon om din eiendom, herunder plan og planbestemmelser er tilgjengelig på http://www.kommunekart.com ved å søke på gnr/bnr eller adresse. 

Det gjøres oppmerksom på at det ikke kan igangsettes tiltak, herunder gis igangsettingstillatelse i de tilfeller tiltaket omfattes av plan- og bygningsloven § 1-8 foruten planendring, ny plan med byggegrense eller etter dispensasjon fra § 1-8 andre ledd.