Saksbehandlingstid i byggesaker

 

Tiltak som er i tråd med regelverk skal som hovedregel behandles innen 3 uker, for mer omfattende saker er saksbehandlingsfristen 12 uker

Tidsfrister for saksbehandling

2 uker

forhåndskonferanse skal avholdes av kommunen innen to uker

3 uker

igangsettingstillatelse

midlertidig brukstillatelse

ferdigattest

tiltak som er i tråd med regelverk hvor det ikke foreligger nabomerknader og det ikke er nødvendig med uttalelse eller tillatelse fra annen myndighet 

12 uker 

tiltak hvor vilkår for tre ukers behandlingstid ikke er oppfylt, samt omfattende tiltak med eller uten dispensasjon 

forlengelse av frist

fristen forlenges med den tid om medgår til feilretting eller supplering av opplysninger

fristen løper ikke i den perioden søknaden ligger hos andre myndigheter 

det i enkelte tilfeller avtales lengre frist

saksbehandlingsgebyr

Priser for tjenester og behandling av søknader i byggesaker finner du i gebyrregulativ 2023 kapittel 20. 

Kontakt

Servicesenteret
E-post
Telefon 72 46 32 00