Revidering av kommuneplanens arealdel

Alle kommuner skal ha en overordnet kommuneplan. Denne består av en samfunnsdel og en arealdel.  Frøya kommune er nå i gang med revidering av arealplanen i kommunen. Arealplanen er en overordnet plan for hva arealene i kommunen skal brukes til. Arealdelen har rettsvirkning i den forstand at den enkelte grunneier ikke kan ta i bruk og / eller bebygge eller dele sin eiendom på annen måte enn den som er fastsatt i planen.

Revidering av en arealplan er en omfattende prosess. For kommunen er det viktig å legge til rette for en god prosess som gjør det mulig for innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv og andre interesserte å komme med innspill og synspunkter på planen.

På denne siden vil det bli informert om prosessen før, under og etter planrevidering. Under hver fase i prosessen vil viktige dokumenter bli lagt ut. Se de ulike fasene i nedtrekksmenyen under. Her vil du også finne datoer for folkemøter når disse er klare.

Denne siden vil oppdateres underveis i hele prosessen. Ønsker du å holde deg oppdatert om arbeidet, følg med her for ny informasjon.

 

Du vil også gis mulighet til å komme med innspill gjennom de ulike fasene i prosessen. De ulike fasene åpner for ulike typer innspill.

Plan, bygg og eiendom

1. Før planarbeidet starter

Alle kommuner skal ha en overordnet kommuneplan. Kommuneplanen skal bestå av en samfunnsdel og en arealdel. Frøya kommune vedtok ny samfunnsdel i juni 2015. Arealplanen i Frøya kommune ble vedtatt i 2011. Samfunnsplanen sier hvordan vi ønsker at Frøya-samfunnet skal utvikles. Samfunnsplanen gir dermed føringer for hvordan vi bruker arealene i kommunen og skal brukes i arbeidet med arealplanen.

Kommunen skal i hver valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi. I planstrategien skal alle kommunens planer gjennomgås for å se om planene er gode nok til å løse utfordringer og gjennomføre strategier som kommunen har. Frøya kommune vedtok i 2016 Kommunal planstrategi for perioden 2016-2020. Det ble i denne vedtatt at arealplanen i kommunen skal revideres.

 

Dokumenter:


Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunal planstrategi 2016-2020

2. Planprogram

Før arbeidet med selve arealplanen kan starte, må kommunen utarbeide et planprogram for arbeidet. Planprogrammet beskriver hvordan prosessen frem mot ny arealplan skal gjennomføres med formålet med planarbeidet, behov for utredninger, organisering og forslag til fremdriftsplan. Planprogrammet behandles politisk av kommunestyret og legges ut på høring og offentlig ettersyn. I planprogrammet er det angitt fokusområder og strategier for planarbeidet. Disse vil legger føringer for hvordan nye innspill og andre endringer vurderes. Kommunestyret fastsatte planprogrammet for kommuneplanens arealdel i møte den 14.12.2017, sak 144/17. Planprogrammet lå ute på høring i perioden fra og med 01.06.2017, med frist for merknader 31.08.2017. 

 

Dokumenter:

 
 


 

3. Innspillperiode

Frøya kommune er nå i gang med revidering av kommuneplanens arealdel, og ønsker i den forbindelse innspill til endrede arealformål.

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan. Dette gjør at det ikke er mulig å vurdere innspill i forhold til enkeltstående utbygginger, mindre tiltak og bruksendringer.

Planprogrammet for revidering av kommuneplanens arealdel beskriver hvordan prosessen skal gjennomføres. Det er i planprogrammet beskrevet ulike fokusområder og strategier for arbeidet. Disse vil være førende for hvordan innspillene blir vurdert, i tillegg til faglige vurderinger av konsekvenser for miljø og samfunn. Vurderingene, samt politisk behandling, vil avgjøre hvilke av innspillene som blir tatt med videre i ny kommuneplanens arealdel. Dette vil si at ikke alle innspill vil inkluderes i ny arealplan.

Planprogrammet finner du her:

 

Opplysningene som gis bør være så utfyllende som mulig for å kunne gi gode og tilstrekkelige vurderinger av innspillet. Ulike arealformål vil ha ulikt behov for opplysninger. Vi ber deg allikevel fylle ut skjemaet så utdypende som mulig, eventuelt skriv Ikke relevant i kommentarfeltet.

Alle nye arealinnspill skal inneholde kartutsnitt for området. Dette bør vise avgrensning av området, samt hvordan adkomst til området tenkes løst. Kartutsnittet legges ved skjemaet før innsending. Kartgrunnlag kan hentes via kommunens karttjeneste som finnes på kommunens hjemmeside, eller i nettleseren her. 

Frøya kommune gjør oppmerksom på at innspill i sin helhet vil bli offentliggjort under den politiske saksbehandlingen.

Frist for innspill er 31.05.2018.

For å følge prosessen videre ber vi forslagsstillere følge med på kommunens hjemmeside og i media. I tillegg vil alle forslagsstillere bli tilskrevet når forslag til arealplanen er vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Innspill og synspunkter på forslag til arealplanen må sendes inn i høringsperioden. 

Ved eventuelle spørsmål om utfylling av skjemaet, ikke nøl med å ta kontakt med arealplanlegger Stian Aspaas Haugen, på tlf. 72 46 32 64 eller pr. mail: stian.haugen@froya.kommune.no.  Vi kan også være behjelpelige med praktisk hjelp til utfylling av skjema hvis det er behov for det.

Skjema for innsending av forslag.

 

4. Folkemøter og medvirkning

Kommunen vil underveis i planarbeidet gjennomføre ulike tiltak for å involvere flest mulig i prosessen. Kommunen skal gjennomføre folkemøter på følgende steder til følgende tidspunkt: 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

                    

- Nabeita (Hamarvik, Flatval, Hallaren, Avløys og Fillingsneset)

- Nordskag (Titran, Bua, Kvisten, Måsøval, Nordskaget/Kverva, Valen, Espneset, Bremneset, Sandvika, Klubben, Gurvikdalen)

- Nesset (Ervik, Dyrvik, Nesset, Uttian, Hellesvik, Stølan, Svellingen, Strømøy)

- Øyrekka (Sula, Mausund, Bogøy, Sørburøy, Froan, Halten) og Dyrøy (Dragsnes, Skjønhalsen, Sør- og Norddyrøy, Bonenget, Leirvikhamn)
                    

5. Utarbeiding av planforslag

Etter at innspillsperioden er avsluttet vurderer administrasjonen de innkomne forslagene. Gjennom omfattende faglige vurderinger av virkninger for samfunn og miljø fremmes det forslag til endret arealbruk til politisk behandling. I dette arbeidet vil det også gjennomføres en tett dialog med sektormyndigheter.

På bakgrunn av den store mengden innspill som kom under innspillsperioden fremmes disse til behandling i formannskapet i totalt 6 saksfremlegg med delrapporter; Nordskag, Nabeita, Dyrøy, Øyrekka, Nesset og Sistranda. 

Vedtakene fra formannskapet vil samme danne utgangspunkt for utarbeidelse av høringsforslag for kommuneplanens arealdel for hele kommunen. Høringsforslaget skal behandles i formannskap og kommunestyre i tråd med planprogram. 
Hver krets inneholder flere vedlegg. Disse inngår alle som en del av saksfremlegget: 

  • Alle innkomne innspill er vurdert enkeltvis i Konsekvensutredning og ROS-analyse, i henhold til alle tema for dette. Vurderingen for hvert enkelt innspill følges av innstilling til innspillet. 
  • Det er vedlagt to kart. Ett kart viser alle innkomne innspill i kretsen. Det andre kartet viser tilrådde innspill sammenholdt med gjeldende plan.
  • Det er utarbeidet en oversiktstabell som vil gjøre det enklere å orientere seg mellom kart og Konsekvensutredning og ROS-analyse. Avmerkede innspill i kart har ett nummer som man vil finne igjen i tabellen, samt Konsekvensutredning og ROS-analyse. I tabellen er det angitt hvilket sidetall vurderingen av innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.

Under den politiske behandlingen kan formannskapet vedta andre innspill enn innstillingen. Derfor legges også protokollen fra formannskapets behandling av kretsene ut, når møtene er gjennomført. 

Diverse innspill:

Nordskag krets:

Nabeita krets: 

Øyrekka krets: 

 

Dyrøy krets:

Nesset krets:

Sistranda krets: 

6. Høringsutkast

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i sak 180/18, den 19.12.2018 å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030 ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningslovens § 11-14.

Planforslaget inneholder plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse. Alle dokumenter tilhørende saken ligger under.

For digital visning av planforslag , gå til www.kommunekart.com. Velg kommune Frøya. Sett på kartlaget Kommuneplan forslag. Alle dokumenter ligger også i papirversjon i kommunens servicekontor.

Planbestemmelse §§ 28.1 og 28.2 Naust/Utforming av bygg i strandsonen, er under revidering og vil innarbeides i planforslaget ved et senere tidspunkt.

Innbyggere, næringsliv, organisasjoner, sektormyndigheter og andre interessenter kan komme med merknader og innspill til planforslaget.

Høringsfrist for 1.gangs høring og offentlig ettersyn er satt til: 12. april 2019.

Innspill sendes til postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, Pb. 152, 7261 Sistranda.

 
 
 
 
 

 

 

7. Vedtak av arealplan

Etter høringsperioden og behandling av merknader til planen vil kommunestyret vedta ny arealplan for Frøya kommune.

 

Nyttige lenker

Kommunekart

Miljøstatus

Kontakt

Anders Hekland
Arealplanlegger
E-post
Telefon 915 21 057