Innspill til kommuneplanens arealdel

Frøya kommune er nå i gang med revidering av kommuneplanens arealdel, og innspillene vil nå bli vurdert.

Frøya kommune er nå i gang med revidering av kommuneplanens arealdel. Perioden med innspill er nå over, og kommunen vil samle alle innspillene og vurdere dem.

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan. Dette gjør at det ikke er mulig å vurdere innspill i forhold til enkeltstående utbygginger, mindre tiltak og bruksendringer.

Planprogrammet for revidering av kommuneplanens arealdel beskriver hvordan prosessen skal gjennomføres. Det er i planprogrammet beskrevet ulike fokusområder og strategier for arbeidet. Disse vil være førende for hvordan innspillene blir vurdert, i tillegg til faglige vurderinger av konsekvenser for miljø og samfunn. Vurderingene, samt politisk behandling, vil avgjøre hvilke av innspillene som blir tatt med videre i ny kommuneplanens arealdel. Dette vil si at ikke alle innspill vil inkluderes i ny arealplan.

Planprogrammet finner du her:

Planprogram kommuneplanens arealdel, vedtatt 14.12.17 (PDF, 2 MB)

Frøya kommune gjør oppmerksom på at innspill i sin helhet vil bli offentliggjort under den politiske saksbehandlingen.

Fristen for innspill var 31.05.2018.

For å følge prosessen videre ber vi forslagsstillere følge med på kommunens hjemmeside og i media. I tillegg vil alle forslagsstillere bli tilskrevet når forslag til arealplanen er vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Innspill og synspunkter på forslag til arealplanen må sendes inn i høringsperioden.