Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Tematisk revidering av kommuneplanens arealdel

I Kommunal planstrategi 2020 - 2024 ble det politisk vedtatt at Strategisk Næringsplan skulle rulleres. I denne anledning ble det også besluttet at det skulle gjennomføres en tematisk revidering av kommuneplanens arealdel, med fokus på næringsområder. Frøya kommune er fortsatt en kommune i vekst, og det er ønsket at kommunen skal ligge foran etterspørselen på næringsarealer.

Det åpnes hovedsakelig for følgende typer innspill til denne revideringen:

  • Næringsformål
  • Turistformål
  • Landbruksformål

Revidering av en arealplan er en omfattende prosess. For kommunen er det viktig å legge til rette for en god prosess som gjør det mulig for innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv og andre interesserte å komme med innspill og synspunkter på planen.

På denne siden vil det bli informert om prosessen før, under og etter planrevidering. Fanene under viser hvor langt prosessen er kommet, og hvilke muligheter som finnes for innspill og lignende i gjeldende fase. Frister og andre dokumenter vil også listes under de forskjellige fanene.

1. Før planarbeidet starter

Alle kommuner skal ha en overordnet kommuneplan. Kommuneplanen skal bestå av en samfunnsdel og en arealdel. Frøya kommune vedtok kommuneplanens samfunnsdel i juni 2015. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2019. Samfunnsplanen sier hvordan vi ønsker at Frøya-samfunnet skal utvikles. Samfunnsplanen gir dermed føringer for hvordan vi bruker arealene i kommunen og skal brukes i arbeidet med arealplanen.

Kommunen skal i hver valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi. I planstrategien skal alle kommunens planer gjennomgås for å se om planene er gode nok til å løse utfordringer og gjennomføre strategier som kommunen har. Frøya kommune vedtok i 2020 Kommunal planstrategi for perioden 2020-2024. Det ble i denne vedtatt at arealplanen i kommunen skal tematisk revideres med fokus på næringsområder.

 

Dokumenter:


Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunal planstrategi 2020-2024

2. Planprogram

Før arbeidet med selve arealplanen kan starte, må kommunen utarbeide et planprogram for arbeidet. Planprogrammet beskriver hvordan prosessen frem mot ny arealplan skal gjennomføres med formålet med planarbeidet, behov for utredninger, organisering og forslag til fremdriftsplan. Planprogrammet behandles politisk av kommunestyret og legges ut på høring og offentlig ettersyn. I planprogrammet er det angitt fokusområder og strategier for planarbeidet. Disse vil legger føringer for hvordan nye innspill og andre endringer vurderes.

Planprogram for tematisk revidering av kommuneplanens arealdel er under utarbeidelse.

 

Nyttige lenker

Kommunekart

Artskart