Tematisk revidering av kommuneplanens arealdel

I Kommunal planstrategi 2020 - 2024 ble det politisk vedtatt at Strategisk Næringsplan skulle rulleres. I denne anledning ble det også besluttet at det skulle gjennomføres en tematisk revidering av kommuneplanens arealdel, med fokus på næringsområder. Frøya kommune er fortsatt en kommune i vekst, og det er ønsket at kommunen skal ligge foran etterspørselen på næringsarealer.

Det åpnes hovedsakelig for følgende typer innspill til denne revideringen:

  • Næringsformål
  • Turistformål
  • Landbruksformål

Revidering av en arealplan er en omfattende prosess. For kommunen er det viktig å legge til rette for en god prosess som gjør det mulig for innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv og andre interesserte å komme med innspill og synspunkter på planen.

På denne siden vil det bli informert om prosessen før, under og etter planrevidering. Fanene under viser hvor langt prosessen er kommet, og hvilke muligheter som finnes for innspill og lignende i gjeldende fase. Frister og andre dokumenter vil også listes under de forskjellige fanene.

 

Nyttige lenker

Kommunekart

Artskart