Frøya barneverntjeneste

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

VIKTIG INFORMASJON IFHT KORONA PANDEMI:

Barneverntjenesten har tilnærmet ordinær drift. Før eventuelle møter eller hjemmebesøk vil alle bli kontaktet av tjenesten for å avklare evt. risiko for smitte eller om noen i husstanden har symptomer på forkjølelse. Vi oppfordrer til at det overholdes en fysisk avstand under møter/hjemmebesøk og at alle følger FHI sine retningslinjer for god håndhygiene, etc. Noen samtaler vil fortsatt bli gjennomført per telefon eller skype.

Har du behov for kontakt kan du ringe eller sende mail til din kontaktperson i tjenesten, eller ringe vår beredskapstelefon tlf: 948 42 602. For mer kontaktinformasjon; se høyre kolonne.

Akuttberedskap utenfor arbeidstid ivaretas av Barnevernvakta i Trondheim som vanlig.

Barn og unge kan også kontakte:

    

 

Omsorg og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Her kan barnevernet komme inn for å bistå barn og familier slik at barn sikres gode levekår og utviklingsmuligheter.

Barnevernsmyndighetenes ansvar og arbeidsoppgaver er regulert i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barnevernstjenester. Staten ved Barne- og likestillingsdepartementet har et generelt overordnet ansvar for barnevernet, mens forvaltningen av barnevernet i hovedsak er lagt til den kommunale barnevernstjenesten og Barne-, ungdoms- og familieetaten.

 

Barnevernets viktigste oppgaver er å:

  • Ta vare på utsatte barn.

Barnevernstjenesten har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Den skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast.

  • Å gi hjelp og støtte.

Barnevernstjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien der barnet på grunn av forhold i hjemmet har særlig behov. Hjelpen kan gis i form av råd, veiledning og hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er f.eks. støttekontakt, råd og veiledning, avlastningstiltak i hjemmet og barnehageplass.

  • Ansvar for å gripe inn - eventuelt mot foreldrenes vilje

Barnevernstjenesten har også et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets behov. Barnevernstjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem, foreldre/barn tiltak og institusjon. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes et vedtak om dette i fylkesnemnda etter forslag fra kommunen.

 

Familieråd:

Frøya barneverntjeneste tilbyr alle barn og unge familieråd, både i undersøkelse, tiltak og de under omsorg. Et familieråd er et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser. Målet med møtet er å komme fram til en plan som skal bedre familiens, og da spesielt barnets, situasjon.

Et familieråd kan brukes i ulike type barnevernssaker og for barn i alle aldersgrupper. Familieråd styrker brukernes innflytelse og bidrar til å gi informasjon, mobilisere ressurser og skape åpenhet om innsats og ansvarsfordeling. Les mer om familieråd i fanen øverst på siden.

 

Akuttberedskap:

Frøya kommune har avtale om akuttberedskap med Barnevernsvakta i Trondheim kommune.

Her kan innbyggere i kommunen ta kontakt ved akutt behov for bistand utover ordinær arbeidstid (på kveld og helg).

Barnevernvakta er døgnåpen og holder til ved Politihuset i Trondheim og kan kontaktes på telefon 90 28 70 37.

Postadresse:
Barnevernvakta
Trondheim kommune
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Kontakt

Telefon barnevern
Telefon 948 42 602
Anita Kristiansen
Avdelingsleder
E-post
Mobil 994 02 448

Åpningstider

Mandag - fredag

09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse:

Postboks 152, 7261 Sistranda

 

Besøksadresse:

Sørveien 17B, 7260 Sistranda

Kartpunkt