Frøya barneverntjeneste

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Har du behov for kontakt kan du ringe eller sende mail til din kontaktperson i tjenesten, eller ringe vår beredskapstelefon tlf: 948 42 602. For mer kontaktinformasjon; se høyre kolonne.

Akuttberedskap utenfor arbeidstid ivaretas av Barnevernvakta i Trondheim som vanlig.

Barn og unge kan også kontakte:

 

 

   

 

 

Omsorg og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Her kan barnevernet komme inn for å bistå barn og familier slik at barn sikres gode levekår og utviklingsmuligheter.

Barnevernsmyndighetenes ansvar og arbeidsoppgaver er regulert i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barnevernstjenester. Staten ved Barne- og likestillingsdepartementet har et generelt overordnet ansvar for barnevernet, mens forvaltningen av barnevernet i hovedsak er lagt til den kommunale barnevernstjenesten og Barne-, ungdoms- og familieetaten.

 

Barnevernets viktigste oppgaver er å:

  • Ta vare på utsatte barn.

Barnevernstjenesten har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Den skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast.

  • Å gi hjelp og støtte.

Barnevernstjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien der barnet på grunn av forhold i hjemmet har særlig behov. Hjelpen kan gis i form av råd, veiledning og hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er f.eks. støttekontakt, råd og veiledning, avlastningstiltak i hjemmet og barnehageplass.

  • Ansvar for å gripe inn - eventuelt mot foreldrenes vilje

Barnevernstjenesten har også et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets behov. Barnevernstjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem, foreldre/barn tiltak og institusjon. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes et vedtak om dette i fylkesnemnda etter forslag fra kommunen.

 

Familieråd:

Frøya barneverntjeneste ønsker å gi barn og unge familieråd tilbud om familieråd, både i undersøkelse, tiltak og de under omsorg. Et familieråd er et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser. Målet med møtet er å komme fram til en plan som skal bedre familiens, og da spesielt barnets, situasjon.

Et familieråd kan brukes i ulike type barnevernssaker og for barn i alle aldersgrupper. Familieråd styrker brukernes innflytelse og bidrar til å gi informasjon, mobilisere ressurser og skape åpenhet om innsats og ansvarsfordeling. Les mer om familieråd i fanen øverst på siden.

 

Akuttberedskap:

Frøya kommune har avtale om akuttberedskap med Barnevernsvakta i Trondheim kommune.

Her kan innbyggere i kommunen ta kontakt ved akutt behov for bistand utover ordinær arbeidstid (på kveld, helg og helligdager).

Barnevernvakta er døgnåpen og holder til ved Politihuset i Trondheim og kan kontaktes på telefon 90 28 70 37.

Postadresse:
Barnevernvakta
Trondheim kommune
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Kontakt

Telefon barnevern
Telefon 94 84 26 02

Åpningstider

Mandag - fredag

09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse:

Postboks 152, 7261 Sistranda

 

Besøksadresse:

Sørveien 17B, 7260 Sistranda