Forvaltningskontor Helse og omsorg

Forvaltningskontor Helse og omsorg har ansvar for å koordinere helse- og omsorgstjenester.

Vi mottar og behandler søknader og gir informasjon, råd og veiledning. Vi samarbeider med tjenesteutøverne i utredning og kartlegging av hjelpebehov, og tar beslutninger om hvilke tjenester som innvilges.

Tildeling av:

 • Helsehjelp i hjemmet (hjemmesykepleie)
 • Praktisk bistand – renhold (hjemmehjelp)
 • Praktisk bistand – opplæring
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Avlastningsopphold i og utenfor institusjon
 • Korttidsopphold for utredning, behandling og rehabilitering
 • Langtidsopphold i institusjon og boliger med heldøgns omsorg
 • Trygghetsalarm
 • Støttekontakt
 • Omsorgsstønad
 • Omsorgsbolig
 • Dagsenter

Forvaltningskontoret har også ansvar for saksbehandling knyttet til egenbetaling for langtidsopphold i institusjon.

Kontakt

Forvaltningskontor Helse og omsorg
E-post
Telefon 72 46 36 45

Adresse

Besøksadresse

Mandag - fredag:

Frøya Sykehjem, Kvernhusveien 16
7263 Hamarvik

 

Postadresse

Postboks 152

7261 Sistranda

Kartpunkt