Søknad om helse- og omsorgstjenester

Her kan du laste ned søknad om helse- og omsorgstjenester i Frøya kommune.

Frøya kommune har etter loven ansvar for å tilby nødvendige helsetjenester som:

 • helsetjenester i hjemmet, eksempelvis hjemmesykepleie 
 • personlig assistanse, herunder praktisk bistand (hjemmehjelp), praktisk bistand og opplæring, og støttekontakt
 • plass i institusjon, herunder langtidsopphold/korttidsopphold i sykehjem 
 • brukerstyrt personlig assistanse 
 • omsorgsstønad
 • avlastning 
 • rehabiliteringstiltak

 

Frøya kommune tilbyr også følgende tjenester: 

 • dag-/aktivitetstilbud 
 • trygghetsalarm 
 • matombringing- kontakt kjøkkenet på sykehjemmet direkte på telefon 72 46 36 33

Kommunen kartlegger og vurderer hjelpebehov og avgjør om du fyller vilkår for tildeling av pleie- og omsorgstjenester, hvilke tjenester og omfanget av disse. Når søknaden er mottatt, kontaktes du for nærmere avtale, kartleggingsbesøk i hjemmet og eventuelt for utfyllende opplysninger. Det vil da gis nærmere informasjon om saksgang og innhenting av opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden. Dersom søknaden ikke kan behandles innen 4 uker, vil du få et foreløpig svar med orientering om når søknaden vil bli behandlet.

Dersom du ønsker å klage på vedtak, kan kommunens klageskjema benyttes. 

 

Når du underskriver samtykker du til at Frøya kommune: 

 • behandler personopplysninger elektronisk og formidler opplysninger til de ansatte som deltar i saksbehandlingen og tjenesteytingen 
 • innhenter nødvendige opplysninger fra din fastlege, andre enheter i kommunen eller sykehus
 • innhenter inntektsopplysninger fra skatte-/likningsmyndighetene for de tjenester det kan kreves egenbetaling for 
 • sender inn helseopplysninger til IPLOS-registeret. Dette er et lovbestemt helseregister som danner grunnlag for nasjonal statistikk for helse- og omsorgssektoren. Innsendte opplysninger kan ikke spores tilbake til den enkelte bruker 
 • Samtykke kan begrenses/trekkes tilbake 

Kontakt

Forvaltningskontor Helse og omsorg
E-post
Telefon 48 13 86 64