Kommunal fysioterapi

Kommunal fysioterapi er helsefremmende og forebyggende helsearbeid samt behandling av sykdom og skade.

Hva kan du forvente av oss:

 • Vi gir tjenesten hjemme, på helsestasjon, eller til pasienter på korttidsopphold i kommunal institusjon.
 • Pasienter som kommer fra sykehus eller institusjoner utenfor kommunen, får fysioterapi i hjemmet inntil en måned, eller mer hvis de får vedtak på individuell plan og koordinator. Vi deltar da på ansvarsgruppemøter og samarbeider tverrfaglig
 • Den første måneden vurderes videre henvisning til kommunens avtalefysioterapeuter. Kriteriet er at pasienten er i stand til å kjøre selv, ta drosje eller kan kjøres av andre til instituttet. Avtale- fysioterapeutene har venteliste, og pasientene kan og bør også selv ta kontakt med disse for videre oppfølging.

 • Fysioterapeuten og pasienten kan også vurdere videre hverdagsrehabilitering. Fysioterapeut og ergoterapeut samarbeider med hjemmetjenesten om å gi et rehabiliteringstilbud som er basert på pasientens egne mål om mestring av viktige aktiviteter i dagliglivet. Tjenesten er vedtakspliktig.

 

Hva forventes av deg:

 • At du i samarbeid med fysioterapeuten/hverdagsmestringsteamet setter deg mål for behandling og tiltak
 • At du følger opp tiltak 
 • At du gir tilbakemelding ved misnøye med tjenesten
 • At du gir beskjed når avtaler må flyttes eller avlyses
   

Hva koster tjenesten:

Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos avtalefysioterapeuter. Hos disse må alle, unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade, betale egenandel opp til egenandelstak. Etter at egenandelstaket er nådd, blir tjenesten hos avtalefysioterapeutene gratis.

Tjenesten ytes etter gjeldende lover og regelverk:

 • Folketrygdeloven § 5-8
 • Kommunehelsetjenesteloven § 1-3
 • Pasientrettighetsloven kap. 7
 • Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie § 2-1
 • Forskrift om habilitering og rehabilitering.
 • Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon- og skolehelsetjenesten § 2-1

 

Taushetsplikt:

Alle ansatte har taushetsplikt.

 

Klagemulighet:

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven klage til kommunen eller Helsetilsynet i fylket. 

Etter pasientrettighetsloven kan du også klage til Helsetilsynet på tjenesteutførelsen. Klagen skal da først sendes til kommunen eller direkte til tjenesteytende fysioterapeut, slik at saken kan bli løst på lavest mulig nivå.

 

Har du spørsmål angående rehabilitetstilbudet i kommunen, eller spørsmål om hjelpemidler, kan du sende mail til adresse:  fk-alle-feh@froya.kommune.no 

Kontakt

Camilla Røstad
Leder for fellestjenesten og fagutvikling
E-post
Mobil 901 20 391
Christel Kaldahl Stenseth
Fysioterapeut for barn/ungdom
E-post
Mobil 900 50 386
Tora Fjeldberg
Fysioterapeut for voksne/eldre
E-post
Telefon 908 67 934

Åpningstider

Kl.08.00-15.15

Kart