BAM

Bo,-aktivitet og miljøtjenesten (BAM) yter tjenester som praktisk bistand og opplæring til voksne med særskilte behov. Miljøarbeidet består av å blant annet gi et helhetlig og individuelt tilpasset omsorgstilbud i/utenfor bolig der mestering, aktivisering og selvstendighet i egen hverdag er sentralt.

Tjenestene gis med utgangspunkt i verdiene likeverd, selvbestemmelse og medvirkning.
Vi jobber tett på beboerne og ansatte, møter mange faglige og interessante utfordringer i arbeidshverdagen. Vi yter bistand og opplæring i alle av dagliglivets gjøremål, slik at den enkelte skal kunne leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. I tillegg til tjenester i boligen, tilbyr vi også dagaktivisering, arbeidstrening, avlastning for barn og unge med funksjonsnedsettelser, samt bo- veiledning til hjemmeboende. Støttekontakttjeneste og omsorgsstønad er også en del av tjenesten.

 

Virksomhetens administrasjon flyttet inn i nye, moderne lokaler på kommunehuset rett før sommeren 2022.

Kontakt

Anita Kristiansen
Virksomhetsleder BAM
E-post