Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester ytes fra to virksomheter i Frøya kommune.

Virksomheten Pleie- og omsorg:

yter tjenester til alle innbyggere som fyller vilkår for tjenester innen praktisk bistand, hjemmesykepleie og omsorgstjenester.

 

Virksomheten Bo- aktivitet- og miljøtjenesten:

yter tjenester til barn/unge/eldre som har en medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming på grunn av sykdom, skade eller lidelse, eks utviklingshemming.

 

Søknad om tjenester

For å bli tildelt tjenester må det foreligge et reelt behov for tjenesten. Forvaltningskontoret fatter vedtak på tjenesten utfra behov og lovverk. Søknad om tjenester gjøres skriftlig eller muntlig til Forvaltningskontoret.

 

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Avslag på søknad - klage


  •  

Kontakt

Ann Kristin Sandvik
Virksomhetsleder PLO
E-post
Mobil 413 77 778
Berit Gulbrandsen
Virksomhetsleder BAM
E-post
Mobil 918 32 496

Kartpunkt