Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester ytes fra to virksomheter i Frøya kommune.

Virksomheten Pleie- og omsorg:

yter tjenester til alle innbyggere som fyller vilkår for tjenester innen praktisk bistand, hjemmesykepleie og omsorgstjenester.

 

Virksomheten Bo- aktivitet- og miljøtjenesten:

yter tjenester til barn/unge/eldre som har en medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming på grunn av sykdom, skade eller lidelse, eks utviklingshemming.

 

Søknad om tjenester

For å bli tildelt tjenester må det foreligge et reelt behov for tjenesten. Forvaltningskontoret fatter vedtak på tjenesten utfra behov og lovverk. Søknad om tjenester gjøres skriftlig til Forvaltningskontoret.

 

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Avslag på søknad - klage


     

Kontakt

Brit Bakken
Virksomhetsleder PLO
E-post
Anita Kristiansen
Virksomhetsleder BAM
E-post