Praktisk bistand og opplæring

Kommunen skal gi praktisk bistand og opplæring i egen bolig slik at du kan mestre store deler av dagliglivets gjøremål selv.

Med hjelp og støtte fra tjenesten opprettholder eller gjenvinner du størst mulig grad av egenmestring ved bruk av egne ressurser gjennom veiledning og tilrettelegging.

Hvem kan få tjenesten:

  • Personer som er bosatt/har tilhørighet i Frøya kommune, og som har et særlig hjelpebehov for eksempel på grunn av sykdom, alder eller funksjonshemming.
  • Personer som ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig assistanse for å greie daglige gjøremål, kan få tilbud om tjenesten praktisk bistand og opplæring.
  • Personer som har behov for hjelp til å ivareta egen helse.
  • Personer som har behov for bistand til å opprettholde og videreutvikle sosialt nettverk og sosiale aktiviteter.
     

Kontakt

Forvaltningskontor Helse og omsorg
E-post
Telefon 48 13 86 64