Omsorgsbolig for funksjonshemmede

Omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede, og er fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg.

Tildeling av omsorgsbolig skal være et ledd i å tildele tjenester på lavest effektive omsorgsnivå. Det er ikke omsorgstjenester tilknyttet boligen, men beboerne skal få tildelt pleie- og omsorgstjenester på linje med andre hjemmeboende.

Dette er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen og dermed ingen lovkrav på denne type bolig, men kommunen er pålagt å medvirke til boliger med særlig tilpasning og hjelpe-vernetiltak i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7.

Vedtak om tildeling av omsorgsbolig er å betrakte som et enkeltvedtak, og kan påklages i henhold til Forvaltningsloven § 28.

Leieforholdet reguleres av husleieloven.

Kontakt

Forvaltningskontor Helse og omsorg
E-post
Telefon 48 13 86 64