Rus/psykisk helse

Helse- og omsorgstjenester til mennesker som av psykiske årsaker og eller på grunn av rusmiddelproblematikk har behov for bistand i hverdagen.

Tjenestene tar utgangspunkt i den enkeltes situasjon og behov, og tilrettelegger for at den enkelte skal kunne mestre sitt liv så selvhjulpent som mulig ut fra sine forutsetninger.

Bistanden skal være målrettet og bidra til bedre mestring av hverdagen for å stabilisere eller øke livskvaliteten. Målene settes utfra den enkeltes ønsker og behov innenfor de rammer tjenesten har.

Alle som har bostedsadresse i kommunen eller oppholder seg i kommunen over lengere tid kan få et tilbud gjennom rus/psykisk helse.

Det gis tilbud om tjenester som:

 

Psykisk helsearbeid - lavterskel

 

Psykisk helsearbeid  i Frøya kommune er et lavterskeltilbud. Det vil si at vi er tilgjengelig for alle som selv vurderer å ha behov for kontakt med oss. Tjenesten skal gi et tilbud til personer som har hverdagsutfordringer / psykiske utfordringer, av mild / moderat karakter og som man ikke kan forvente en selv finner løsning på. Tjenestesøker kan ta direkte kontakt eller rette henvendelse gjennom sin fastlege.

Det er mulig med tilpasninger for de som ikke ønsker kontorsamtaler, ta kontakt så prøver vi å finne løsninger som kan passe.

 

Oppfølgingstjenesten

 

Interkommunal tjeneste med Hitra som vertskommune

Helsetjeneste for den som bor i egen bolig, omsorgsbolig o l. Gjennomfører kartlegging og yter individuelloppfølging, støtte/utviklings/mestringssamtaler, veiledning og råd inn mot øvrige hjelpetjenester og bistand på koordinering.

Pårørende kan få samtaler med fokus på støtte og veiledning i forhold til utfordringer som pårørende til målgruppen. Målet er å gjøre det mulig å være en bedre støtte i forhold til brukeren.

 

Boligtjenesten - oppfølgingstjenesten

 

Tjenesten ytes som individuell tjeneste og er med på å ivaretar personens behov for bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål i og utenfor bolig.

 

Støttekontakttjeneste- oppfølgingstjenesten

 

Tjenesten bidrar til at den enkelte får mulighet til meningsfull fritid og samvær med andre.

 

Lavterskeltilbud/ dagtilbud - Hammeren Gård (Varden)

 

Er et lavterskeltilbud som drives av Hitra kommune og hvor Frøya Kommune kjøper plasser. Det er et tilbud til mennesker som sliter i hverdagen sin og ønsker hjelp til å komme ut av rusavhengighet og eller bedre sine psykiske/hverdagslige problemer. Tilbudet er åpen 4 dager i uken.

 

Henvisning

 

Tjenestene fra oppfølgingstjenesten er vedtaksbasert og det søkes til forvaltningskontoret.

Det kan også tas kontakt med tjenestene for å få hjelp til å søke. Det er ingen egenandel for tjenestene, med brukerne må selv betale selvhjelpsmateriell og kursmateriell.

 

Kontakt

Torny Sørli
Rådgiver helse og omsorg
E-post