Mowi Seawater Norway AS søker om endret arealbruk/flåteplassering på lokalitet Mannbruholmen.

Gjeldende tillatelse er fra 2009, og på den tiden var ikke flåteposisjonene koordinatfestet i tillatelsene. Verken anlegget eller flåten skal endres fra slik den er plassert i dag, det er kun snakk om en formalitet for å få inkludert flåten i tillatelsen. Slik flåten er plassert i dag er den vridd sammenlignet med hvordan den er tegnet inn i tillatelsesdokumentet.
 
I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.
 
Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i tiden 03.08.2023 – 10.09.2023 på kommunens hjemmeside: www.froya.kommune.no. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller postmottak@froya.kommune.no innen 10.09.2023.

Last ned vedlegg (PDF, 24 MB)