Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Om nye tiltak med vann og avløp

For tiltak som har innlagt vann, som ikke er tilknyttet kommunalt avløp,  skal det ligge til grunn en tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann før tiltaket kan tas i bruk. Dette gjelder også for avløp av kun gråvann og til tett tank. 

Fra 01.01.2022 kreves avklaring om VA før det sendes inn tiltak i hht Pbl. For tiltak tilknyttet spredt avløp betyr dette at det må søkes om "utslippstillatelse" eller "bekreftelse på mulig tillatelse til utslipp". 
 

Søknadskjema for utslippstillatelse

 

Bekreftelse på mulig tillatelse til utslipp søkes hvis etablering av avløpsløsningen ikke tenkes påstartet innen 3 år fra vedtaksdato, eller når det er usikkerhet knyttet til tiltaket. Eksempelvis ved fradeling eller dispensasjon. 

En bekreftelse på mulig tillatelse av utslipp av sanitært avløpsvann vil inneholde rensekravet som vil gis for tenkt utslippssted og en bekreftelse på at tenkt trase for rør og anleggsplassering tillates hvis privatrettslige forhold er avklart.

Ved søknad om bekreftelse på mulig tillatelse til utslipp må følgende sendes inn:
- Kart over tenkte VA-tiltak: Avløpsanleggets plassering, ledningstrase, utslippspunkt og eventuelle tilknytningspunkter.
- Liste over tenkte tilknyttede tiltak (ved felles anlegg)
- Liste og kart over mulige brukerinteresser: Drikkevannbrønner, kjente badesteder eller andre kjente lokale forhold som kan bli påvirket av tiltaket eller utslippet.

Bekreftelsen krever heller ikke nabovarsling slik som en søknad om utslippstillatelse krever. (forhold som kommer frem ved en fremtidig nabovarsling i ved søknad om utslipp kan gi skjerpede rensekrav over det som kommer frem av en bekreftelse om utslipp av sanitært avløpsvann hvis forhold som ikke er nevnt under mulige brukerinteresser kommer frem; eks ukjent drikkevannforekomst.) Hvis tiltaket er tenkt påstartet innen 3 år vil det kunne lønne seg direkte å søke om tillatelse til utslipp.

Forespørsel om bekreftelse har ingen formelle krav utover overnevnte dokumenter og kan sendes som er forespørsel på epost eller levers skriftlig som post til postmottak.