Unge voksne - psykisk helse

I 2021 startet en prosess med unge voksne om temaet selvmord og psykisk helse - etter initiativ fra engasjert innbygger

Vi har gjennomført workshops med målgruppen der vi har spurt hva som er bra og hva som er vanskelig med å være ungdom og ung voksen på Frøya. Da fikk vi mange spennende svar men i all hovedsak lå hovedtyngden av svarene innunder temaene: mye press og (dårlige) holdninger til hverandre.

Når det gjelder kommunale tjenester var tilbakemeldingene at de ikke visste hva vi hadde av tilbud og hvem de kunne kontakte blant annet. Tilbakemeldingene på og ønskene deres for de kommunale tilbudene kan kategoriseres i stikkordene: (mer) fleksibilitet, synlighet og tilgjengelighet.

Vi har gjennom flere workshops jobbet videre med alle disse svarene sammen med næringsliv, politikere, råd/utvalg, ungdomsråd, russestyret, og ansatte i kommunen.

Forebyggende team

I det politiske arbeidet etter denne prosessen ble det besluttet at det skulle opprettes et ØYA-fond. Midlene fra dette fondet skulle gå til brukernære tiltak for målgruppen. Vi har med disse midlene ansatt to prosjektstillinger i forebyggende team. Disse, sammen med andre, skal prøve å finne arbeidsmetoder som gjør at vi møter målgruppens ønske om mer fokus på psykisk helse og forebygging, og kulturendring med tanke på press og holdninger til hverandre, samt synlighet, fleksibilitet og tilgjengelighet. Det betyr ikke at de skal gjøre alt selv, men prøve å finne forskjellige måter å møte målgruppens behov på. Enten ved å prøve ut metoder, eller sørge for mer tilgjengelig informasjon om allerede etablerte tilbud, eller noe helt annet – aller helst sammen med målgruppen.

Vi ønsker at arbeidet som skjer i forebyggende team skal gjøres i tett samarbeid med FOUI-miljø slik at vi får en god evaluering av arbeidet, forsøkene, feilene og læringen som blir gjort underveis. Vi ønsker at ordinært psykisk helse tilbud skal kunne ta direkte læring av arbeidet som gjøres i forebyggende team, og implementere det som har vært suksess etter endt prosjektperiode.

FLYT

I etterkant av prosessen med unge voksne om psykisk helse/selvmord fikk vi etablert et samarbeid med Kronprinsparets fond om å tilby fritidsprogrammet FLYT

KS - konferanse om ungt utenforskap 

Vi fikk spørsmål om å fortelle om prosessen på KS sin konferanse om ungt utenforskap. Der fortalte Marie, som er representant for de unge voksne en sterk historie som berørte alle deltakere. 

9 desember deltok vi på KS sin konferanse om ungt utenforskap