Havbruk

Produksjon av laks er i dag grunnmuren i vår industri. Vår region står for 40 % av eksportinntektene i Trøndelag- det er vi stolte av. Fremover ønsker vi fortsatt å være en viktig aktør i utviklingen av denne næringen og andre nye områder og bransjer knyttet til bærekraftig utnyttelse av ressursene i havet.

I Frøya kommune finnes det totalt 45 lokaliteter hvor det er tillatt å drive med akvakulturvirksomhet. Av disse er 32 knyttet til oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret, 3 lokaliteter for torsk, 2 lokaliteter knyttet til klekkeri- og settefiskanlegg, 1 slaktemerd, 3 lokaliteter for havbeite av stort kamskjell og 2 lokaliteter for alger til konsum/fôr, butare, sukkertare og fingertare.

Det er estimert at den marine verdiskapningen har et potensiale  for en femdobling av verdiskapningen. På Frøya ser vi muligheter for å ta del i denne veksten og vi ønsker å gjøre det vi kan for å bli en viktig aktør i denne utviklingen. Frøya har mange fortrinn, både sett fra beliggenheten, natur- og kulturkvaliteter, og ikke minst det eksisterende næringslivet. Næringslivet peker seg på mange måter ut, blant annet er det flere internasjonale aktører med lokalt eierskap. Vi har også viljen til å prøve og å satse. Det er viktig at vi fortsetter gir rom for dette og er kreativ når det gjelder næringsutvikling innen nye områder/bransjer.

I planene for utvikling av skolene er også industrien med og rekrutteringen til havbruksnæringen sikres gjennom mange tiltak, fra bedriftsbesøk fra barne- og ungdomstrinnet til ambisiøse planer om mer underholdnings- og opplevelsesrettede tiltak sett i sammenheng med utdanning på videregående nivå.

Men havbruksnæringen er ikke bare fisk, den er også et sammensatt nettverk av industrier fra båtbransjen til mer lokal bearbeidelse og utvikling og bruk av data og IKT.

Konsentrasjonen omkring havbruksnæringen og den tilhørende industrien har også gitt ringvirkninger. Vi har miljørettet industri på flere områder, som bl.a. EPS-produkter og merder, som også eksporteres.