Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Permisjon fra grunnskoleopplæring

Det er en viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever har 175 dager til ferier og andre aktiviteter.
Formålet med permisjonsreglementet er å redusere omfanget av fravær.

Frøya kommune har hatt en gjennomgang av permisjonsreglementet for alle skoler på Frøya, og det er i denne forbindelse gjort noen endringer. De endringene det er viktigst å merke seg er tatt med i dette skrivet, men det kan i tillegg være nødvendig å lese hele reglementet i forbindelse med søknad om permisjoner.

Formålet med permisjonsreglementet er å redusere omfanget av fravær. Permisjonsreglementet er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.

Alle søknader om permisjon skal sendes til, og besvares ved den enkelte skole. Søknad om permisjon skal være skolen i hende i god tid, det vil si snarest og senest en måned, før permisjonsperioden. Det presiseres at det ikke må bestilles billetter mm før permisjonssøknaden er behandlet.

Opplæringsloven kapittel 2