Kommuneplanens arealdel 2022-2034 - tema næringsarealer - endelig planvedtak

Kommunestyret vedtok i møte den 27.04.2023, sak 47/23 kommuneplanens arealdel 2022-2034. 

Vedtaket ble fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15, og kan ikke påklages.

Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 11-15. Vedtatt kommuneplan er straks bindende for framtidig arealbruk.

Samtlige areal er konsekvensutredet jf. forskrift om konsekvensutredninger § 30 og vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 

Saksdokumenter
Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, saksfremstilling og andre sentrale saksdokumenter er vedlagt. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget på postmottak@froya.kommune.no eller på tlf. 72 46 32 00.

Innsigelser
Det forelå flere innsigelser fra sektormyndighetene gjennom planprosessen. De innsigelsene som ikke ble løst underveis, ble tatt til mekling med de aktuelle myndighetene. Dette gjaldt område FT5 Leirvikhamn ved denne rulleringen. Meklingen førte ikke frem, og området forblir dermed et LNFR-areal som opprinnelig. 

Plankartet kan ses i kommunens digitale kartløsning som du finner her.

Vedtaket ble fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15, og kan ikke påklages.

 

Endelig vedtatte plandokumenter
Tittel Publisert Type
Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling

10.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samlet saksframstilling.pdf
1. Planbeskrivelse

Planbeskrivelse

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1 KPA 2022-2034 KPA Frøya kommune Planbeskrivelse.pdf
2. Planbestemmelser

Planbestemmelser

16.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Planbestemmelser.pdf
3A. Kart - nye områder

Plankart - nye områder

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3A Nye områder.pdf
3B. Kart - Fast-Frøya

Plankart - Fast-Frøya

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3B Fast-Frøya.pdf
3C. Kart - Øyrekka

Plankart - Øyrekka

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3C Øyrekka.pdf
4A. Egnethets- og konsekvensutredning 1.gangs høring

Egnethets- og konsekvensutredning 1.gangs høring

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4A Egnethets- og konsekvensutredning 1. gangs høring.pdf
4B. Egnethets- og konsekvensutredning 2.gangs høring

Egnethets- og konsekvensutredning 2.gangs høring

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4B Egnethets- og konsekvensutredning 2.gangs høring.pdf
4C. Egnethets- og konsekvensutredning 3.gangs høring

Egnethets- og konsekvensutredning 3.gangs høring

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4C Egnethets- og konsekvensutredning 3.gangs høring.pdf
4D. Vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12

Vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4D Vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12.pdf
5A. ROS-analyse 1. gangs høring

ROS-analyse 1.gangs høring

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5A ROS-analyse 1. gangs høring.pdf
5B. ROS-analyse 2. gangs høring

ROS-analyse 2.gangs høring

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5B ROS-analyse 2. gangs høring.pdf
5C. ROS-analyse 3. gangs høring

ROS-analyse 3.gangs høring

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5C ROS-analyse 3. gangs høring.pdf
6A. Sammenstilling av innspill etter høringer

Sammenstilling av innspill etter høringer

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6A Sammenstilling av innspill etter høringer.pdf
6B. Merknader etter 1., 2., og 3.gangs høring med kommentarer

Merknader etter 1., 2. og 3.gangs høring med kommentarer

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6B Merknader etter 1., 2., og 3 gangs høring med kommentarer.pdf
7. Arealstatistikk

Arealstatistikk

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7 Arealstatistikk - endringer 22.03.2023.pdf
8. Referat meklingsmøte

Referat meklingsmøte

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8 Referat meklingsmøte.pdf