Måsøval AS søker om ny lokalitet Langtaren med en anleggsbiomasse på 4680 tonn.

Søknaden gjelder anlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på følgende nye lokalitet i Frøya kommune:

Lokalitetsnavn
Midtpunkt
Lokalitetsbiomasse
 
Langtaren
 
 
63° 45.171ʼ N 8° 55.668ʼ Ø
 
4680 tonn
I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.
Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i tiden 03.08.2023 – 10.09.2023 på kommunens hjemmeside: www.froya.kommune.no. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller postmottak@froya.kommune.no innen 10.09.2023.