Midlertidig bygge og deleforbud jf. pbl. § 13-1

Med hjemmel i pbl. § 13-1 nedlegges det midlertidig bygge- og deleforbud for områdene i kommuneplanens arealdel (KPA) avsatt til BA1. Forbudet gjelder til kommunen har rettet opp i bestemmelsene til Kommuneplanens arealdel. 

Unntak fra midlertidig bygge- og deleforbud er følgende planer:
 • Kommunedelplanen for Sistranda
 • Detaljreguleringsplaner i henhold til vedlagt liste

Det nedlegges midlertidig bygge- og deleforbud i områdene avsatt til BA1 i KPA. Vedtatt reguleringsplan for området er fortsatt gjeldende. Bygge- og deleforbudet gjelder for tiltak som omtalt i pbl. § 20-1 bokstav a – m, samt oppstart og endring av reguleringsplan og annet reguleringsarbeid. Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy for forvaltning av plan- og byggesaker. Der utforming, byggehøyder, parkeringskrav o.l. ikke er omtalt i eldre reguleringsplaner skal bestemmelsene i KPA fortsatt gjelde.

Kommunedirektørens vurdering 
For å sikre en forsvarlig og hensiktsmessig forvaltning etter plan- og bygningsloven så vurderes det som nødvendig å fatte midlertidig forbud inntil feilen i bestemmelsene til KPA er rettet opp.

Saksdokumenter
Vedtak og vedlegg til vedtak kan sees nederst på denne siden, eller ved henvendelse til kommunens servicekontor.

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse, jfr. forvaltningsloven § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende jfr. forvaltningsloven § 29. Klagen sendes til underinstansen, her kommunen ved Hovedutvalget for allmenne- og tekniske tjenester for behandling. Klageinstansen er her Statsforvalteren i Trøndelag. 

Rett til innsyn 
Du har rett til innsyn i sakens dokumenter iht. offentlighetslova. https://www.froya.kommune.no/tjenester/administrasjon/innsyn 

Vedtak: Midlertidig bygge og deleforbud 261023 23 1540.pdf (PDF, 124 kB)
Vedlegg: Vedlegg reguleringsplan.pdf (PDF, 6 MB)