Mindre endring av reguleringsplanen for Hammarberget, gnr. 10 bnr. 279

Med hjemmel i pbl. §12-14 vedtar Frøya kommune mindre endring av reguleringsplanen Hammarberget gnr. 10 bnr. 279 (planID: 5014201910), med revidert plankart datert 06.10.2023. Endringen trår i kraft umiddelbart.

Med hjemmel i pbl. §12-14 vedtar Frøya kommune mindre endring av reguleringsplanen Hammarberget gnr. 10 bnr. 279 (planID: 5014201910), med revidert plankart datert 06.10.2023. Endringen trår i kraft umiddelbart.

Saksopplysninger:
Endringsområdet ligger i nordøstre del av vedtatt reguleringsplan for Hammarberget og det er forslag fra tiltakshaver at et mindre område i planen justeres for å tilpasses tomteavgrensning til naboeiendom (unummerert). Med bakgrunn i dette ønskes det justert plassering av vestre del av turveg og støyskjerming, og at snuplass og avgrensing av område BKS2 tilpasses mot den nye plasseringen av turvegen.

Endringer: 

  • Justert boligareal innenfor område BKS2 reduseres fra 8,0 daa til 7,5 daa. 
  • Byggelinje i BKS2 justeres
  • Turveg (GTD1) endrer tilknytning til SV1
  • Plassering av støyskjerm justeres (følger turveg)
  • Vegetasjonsskjerm (GV1) økes med 0,6 daa.
  • Basert på faglig råd fra Statsforvalteren i Trøndelag ble formålet «annen veggrunn» tatt inn for å skille snuplassen fra turvegen.
     

Kommunedirektørens vurdering:
Kommunen vurderer endringsforslagene til å være av uvesentlig omfatning. Utvidelse av arealformålet vegetasjonsskjerm mellom fylkesveien og det regulerte boligfeltet anses som positivt for å ytterligere redusere støyforurensningen, og samtidig ivareta stedlig biologisk mangfold.

Konklusjon:
Med hjemmel i delegert myndighet vedtas det endrede plankartet. Endringene trår i kraft umiddelbart.

Klage og erstatning:
Vedtaket kan påklages innen 10.11.2023 til Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda, eller postmottak@froya.kommune.no – Husk å merke klagen med plannavn og/eller planid.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen iht. Plan- og bygningsloven §15-3 framsettes skriftlig for Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda, innen 3 år fra orientering om vedtak.

 

Mindre endring 2023
Tittel Publisert Type
Plankart mindre endring 06.10.23

17.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart mindre endring 06.10.23.pdf
Beskrivelse mindre reguleringsendring

17.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Beskrivelse mindre reguleringsendring-28.08.-rev.pdf