NorCod AS søker om utvidet lokalitetsbiomasse på lokaliteten Jamnungen.

Selskapet søker nå om akvakulturtillatelser for matfisk av torsk på lokalitet 26535 Jamnungen i Frøya kommune. Den omsøkte lokaliteten ligger sør for Storjamnungen og nordvest for Kalvøya. Nåværende lokalitetsbiomasse er 3500 tonn MTB og det omsøkes ny biomasse på 5160 tonn MTB. Søknaden medfører ingen arealendring på lokaliteten.
 
I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.
 
Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i tiden 31.05.2023 – 28.06.2023. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller postmottak@froya.kommune.no innen 20.01.2023.