Bråtebrenning og bålplasser/st.hansbål

Det er hele året forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt. 

All bålbrenning i eller i nærheten av skog og mark er forbudt uten brannsjefens tillatelse i tiden 15. april – 15. september.​

Bålbrenning, gras- eller lyngsviing o.l. må ikke foretas til slike tider, på slike steder og under forhold slik at ilden lett kan spre seg, med mindre det er sørget for betryggende tiltak for å hindre spredning.  Brenning av avfall er ikke tillatt, dette må leveres til godkjent avfallsmottak. Kun mindre mengder hageavfall kan brennes på egen tomt. Også dette må avklares med brannvesenet.

 

Søknad om tillatelse til bålbrenning.

Ved å kontakte brannvesenet på vakttelefon 48053146 kan det i den generelle bålforbudsperioden gis tillatelse til bålbrenning til lag, foreninger, skoleklasser, spesielle arrangement o.l. etter vurdering av hvert enkelt tilfelle. Det skal alltid være en ansvarlig person for brenningen.  Dette gjelder også for brenning av St. Hans bål.

 

Forutsetninger for å få tillatelse er blant annet:

•Tillatelse skal være innhentet av grunneier.

•All bålbrenning skjer på eget ansvar, tillatelse fritar ikke fra ansvar, vurder risiko og nødvendig slukke/beredskapsutstyr tilgjengelig.

•Det er ikke tillatt å brenne plast, olje, andre petroleumsprodukter eller kjemikalier.

•Det skal være tilstrekkelig med slokkeutstyr tilgjengelig.

•Brenningen må ikke påføre naturen skade. (svaberg m.m.)

•Brenningen må utføres på forsvarlig vis og ikke volde ubehag for naboer eller andre personer

•Vær og vindforhold må vurderes - er dette forsvarlig?

•Det må sørges for nødvendig etterslokking og bålet må uansett slokkes før det blir mørkt, bål forlates ikke under noen omstendigheter før det er slukket.

•Ansvarlig skal ha tilgjengelig telefon/mobiltelefon. Brannvesenet skal ha fått oppgitt dette telefonnummeret. Telefonen skal også kunne benyttes til varsling av brannvesenet

Engangsgrill: 

Vær svært forsiktig ved bruk av engangsgrill, slike er ofte årsak til gress og lyngbranner. Plasser engangsgrillen på ikke brennbart underlag. Slokk engangsgrillen helt med vann etter bruk.

Før det gjøres opp ild må brannvesenet varsles på tlf. 480 53 146.