Froan naturreservat, landskapsvernområde og dyrelivsfredning

Froan naturreservat, landskapsvern og dyrelivsfredning har til formål å verne om et rikt og interessant dyre- og planteliv og bevare leve- og yngleområdene for fugl, sel og andre pattedyr i et variert og egenartet kystlandskap. Verneområdet er det største sammenhengende kystområde som er fredet som naturreservat i Norge (unntatt Svalbard) og er samtidig et av de største i Norden.

Froan naturreservat og landskapsvernområde omfatter et naturreservat på 400 km² fra Vingleia fyr i sørvest til Halten i nordøst og et 80 km² område sørøst for naturreservatet fredet som landskapsvernområde.

Området har et rikt fugleliv med et lavt antall hekkende arter, rundt 50, men med et enormt antall av hver art. Med et par tusen hekkende storskarv huser Froan ti prosent av bestanden i Norge, og med et par små unntak er området det sørligste området for denne artens hekkeområde. Området er dessuten kjerneområdet og landets viktigste kasteplasser for kystselen havert. 

I 2003 fikk Froan status som Ramsarområde, med bakgrunn i at det er et naturområde med internasjonale verneverdier. Froan er minkfritt, noe som gjør området svært viktig for en rekke hekkende sjøfugler.

Området er hovedsakelig sjøareal ispedd en mengde holmer og skjær. Området har store marine verdier i blant annet skjellsand- , tareskog- og kamskjellforekomster.

I tidsrommet f.o.m. 1. april t.o.m. 10. august er all ferdsel på land i naturreservatet forbudt. I tidsrommet f.o.m. 10. september t.o.m. 15. november er alle ferdsel forbudt på kasteplasser for sel.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har forvaltningsansvaret i Froan.

 

Kartlegging og overvåkning av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan - sluttrapport:

http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2006/202.pdf

Faktaark, verneplan og kart

Verneforskrift:

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1979-12-14-1?q=froan