Stormyra naturreservat

Stormyra naturreservat er en typisk kysthøgmyr med terrengdekkende partier.

Typisk landskapselement i de ytre kyststrøk i fylket. Myrområde omgitt av bergkoller og fuktheiområder. Hekkeplass for måkefugler og ærfugl. Stormyra er overveiende nedbørsmyr, med terrengdekkende myrer og atlantiske høgmyrer/planmyrer, og små minerotrofe drag med slåttestarr og torvmyrull. Klokkelyng, rome, knappsiv, heisiv og kysttorvmose er vanlig.

Formålet med vernet er: "Å bevare en typisk kysthøgmyr med terrengdekkende partier". Slike store ubrørte myrområder er sjeldne i disse strøkene pga torvtekt.

Myra er påvirket av tidligere torvtekt. En gammel kjøreveg og en lysledning krysser myra i vest. Torvtekt i verneområdet er ikke tillatt. Myra ble vernet som naturreservat ihht kronprinsregentens resolusjon av 21.12.1990 (Myrplanen).

Frøya kommune har overtatt forvaltningsmyndigheten for naturreservatet.

Verneforskrift:

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1990-12-21-1089

Faktaark og kart:

http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00001426

Besøksstrategi Stormyra naturreservat ligger under filer.