Vassholmen naturreservat

Vassholmen har en av de største storskarvkoloniene i fylket utenfor Froan. Omådet har også fylkest største svartbakkoloni.

Vassholmen ligger i Humlingsværet, i nesten rett linje sørover fra Sula. Vassholmen har glissen vegetasjon av urter. Området har en av de største storskarvkoloniene i fylket utenfor Froan. Omådet har også fylkest største svartbakkoloni.

Verneformål er hekkelokalitet for sjøfugl.

Faktaark:

http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00002383

Kart:

http://faktaark.naturbase.no/DokumentData/Index/29397?title=Vernekart%20for%20omr%C3%A5det&extension=.pdf

Verneforskriften:

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2005-09-09-1030