Forvaltning av grågås

Kommunen kan gi tillatelse til å felle grågås som gjør skade.

Skaden må ha oppstått i søknadsåret, og det må ha vært prøvd med avbøtende tiltak. Det skal benyttes eget søknadsskjema.

Søknadsskjema sendes til postmottak@froya.kommune.no

Søker må ha prøvd med avbøtende tiltak for å få tillatelse til å felle grågås utenom jakttiden. Dette kan for eksempel være skremming eller bruk av gjerder.

Skadefelling blir gitt på disse vilkår:

  • Fellingstillatelsen gjelder ikkehekkende grågås som gjør skade.
  • Tillatelsen er tidsbegrenset
  • Fellingen skal skje innenfor tidsavgrensningen, og at fellingsresultatet skal rapporteres inn på vedlagte svarslipp.
  • Fellingen skal bare foretas i tilknytning til dyrket mark.
  • Fellingen skal skje innenfor viltlovens rammer, og det presiseres at det er krav om løst jegeravgift. Bruk av våpen og ammunisjon skal skje i henhold til våpenforskriften.
  • Felte grågås kan beholdes av grunneier.

 

Frøya kommune har i 2017 vedtatt forvaltningssplan for grågås i Frøya og Hitra kommuner.

Forvaltningsplan for grågås i Frøya og Hitra kommuner pr 30 11 2016 (DOCX, 8 MB)

 

Lovdata: