Skuddpremier

Frøya kommune har skuddpremie på mink, kråke og ravn.

Mink

200

Ravn

50

Kråke

50

 

Mink er i Norge klassifisert som en fremmed art som gjør stor skade på sjøfuglbestanden.

Kråke og ravn har en høy bestand som følge av menneskeskapt aktivitet og det er ønskelig å begrense predasjon på andre fuglearter, deriblant lirype.

Frøya kommune har skuddpremie for å stimulere til økt uttak av disse artene.

Skuddpremie utbetales under følgende forutsetninger:

  1. All jakt og fangst må skje i henhold til gjeldende regelverk, og jegeren må stå i jegerregisteret og ha betalt jegeravgiften.
  2. Det forutsettes at grunneiers skriftlige eller muntlige tillatelse foreligger før jakten tar til
  3. Skuddpremieordningen bortfaller dersom bestandssituasjonen antas å være for lav eller mistanke om at bestanden har nådd et minimum.
  4. Viltloven har et generelt forbud mot all jakt og fangst i tiden 24.-31.12, samt langfredag, påskeaften og 1. påskedag. I praksis skal alle fangstredskaper i disse dagene være satt ut av funksjon. Fredningstiden må overholdes.
  5. Fire minklabber sammenbindes for hvert individ og legges i gjennomsiktig plastpose og vises på kommunens servicekontor. For kråke/ravn legges beina i gjennomsiktig plastpose. Det er lurt å tørke beina først, eller oppbevare dem i fryser. Beina telles for kontroll før utbetaling.
  6. Følgende skjema må utfylles samtidig som minklabber og bein fra kråke/ravn framvises.

 

Skuddpremieordningen skjer i henhold til viltlovens §51 og naturmangfoldsloven §18.

Viltloven:

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38