Dispensasjon fra plan

Dersom et tiltak ikke er i samsvar med plan eller lovverk, kan man søke om dispensasjon. Dette behandles etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det er kommunen som avgjør om det kan gis dispensasjon for omsøkte tiltak.

En søknad om dispensasjon skal nabovarsles på lik linje med andre tiltak. Det må også legges ved en begrunnelse for tiltaket, som viser at fordelen ved tiltaket er klart større en ulempene, samt at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan og lovverk i vesentlig grad.

Dersom administrasjonen er positiv til tiltaket, vil saken bli sendt på høring til berørte sektormyndigheter for uttalelse. Deretter vil saken bli tatt opp til politisk behandling i Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester, som er kommunens faste utvalg for plansaker.

 

Eksempler på dispensasjoner:

 • bygge nærmere enn 4 meter fra nabogrense, jfr. plan- og bygningsloven (pbl) § 29-4 a og b
 • bygge høyere enn 8- og 9-meter, begrensning i PBL § 29-4

 • bygge mer og tettere enn reglene nedfelt i kommuneplan/reguleringsplan (for eksempel sprenge grensen på 20 prosent bebygd areal – 20 prosent BYA)
 • avvike bygningsutforming fra gitte bestemmelser i regulerings/bebyggelsesplan
 • fravike plankravet gitt av bestemmelser til kommuneplan eller PBL §12-1
 • bygge utenfor angitte byggelinjer i reguleringsplan

 

Slik søker du dispensasjon

 • Søknad om dispensasjon skal være begrunnet i forhold til det bestemmelsene skal ivareta.
 • Naboer og gjenboere skal varsles om søknad om dispensasjon.
 • Det må komme tydelig fram hva avviket fra bestemmelsene er.
 • Redegjør for fordelene og ulempene ved dispensasjonen og vurder disse opp mot hverandre.
 • Søknaden om dispensasjon må avklare om tiltaket er midlertidig eller permanent.

Stor sett behandles dispensasjonssøknadene av planlegger.