Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er ikke en plan i seg selv. Gjennom å drøfte utviklingstrekk i kommunen som
samfunn og organisasjon, skal strategien vurdere og avklare kommunens planbehov for den
kommende valgperioden. Målet er å vurdere om kommunens planverk har et tilstrekkelig omfang og
er oppdatert til å møte utfordringene. Man kan også benytte muligheten til å oppheve planer som
ikke er aktuelle lengre.