Reguleringsplan (område/detaljregulering)

En reguleringsplan er en detaljert plan som viser utformingen av for eksempel et større byggeprosjekt. Reguleringsplan vil kreves for alle større byggeprosjekter, og er juridisk bindende.

En reguleringsplan har flere funksjoner. Den følger opp kommuneplanens arealdel, og legger detaljerte føringer for utforming, som byggegrenser, byggehøyder, estetikk og universell utforming. Prosessen fram mot en reguleringsplan er også lagt opp for å fange opp og avveie eventuelle motstridende interesser mellom statlige myndigheter, berørte privatpersoner, grunneiere og kommunen. Den er også den endelige politiske godkjenningen av et større tiltak, da den vedtas av kommunestyret og må aksepteres av nasjonale og regionale myndigheter. Hvor det er behov for det fastsetter også reguleringen vern av for eksempel natur eller kulturminner. Dessuten er det i reguleringsplanen at kommunen kan stille krav om at en utbygger bidrar til fellesskapet med f.eks. fortau eller områdelekeplasser. I spesielle tilfeller gjør også en reguleringsplan at et område kan erverves av det offentlige.

Ovenfor er det samlet et utvalg av nyttige lenker som omhandler kommunal planlegging og som er til hjelp for de som ønsker å utarbeide, eller jobber med private planforslag.