PPT, spesialundervisning og logopedi

PP-tjenesten i Sør-Fosen er en interkommunal tjeneste for kommunene Frøya og Hitra. Vi har lokalkontor i hver kommune, mens Hitra kommune er vertskommune.

Målgrupper:

Barn, unge og voksne med særskilte behov eller som trenger spesialpedagogisk hjelp. (Fylkeskommunen har egen PP-tjeneste med ansvar for elever i den videregående skolen)

 

Vi kan bistå med:

PP-tjenesten skal bistå barnehage og skole i arbeidet med barn og unges utvikling og opplæring.

PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering etter Opplæringsloven når det gjelder barn, unge og voksne med særskilte behov.
Dette innebærer utredning av barnets/voksnes behov sammen med foreldre og andre samarbeidsparter. En sakkyndig vurdering skal si noe om retten til spesialundervisning, samt inneholde råd om tiltak.

PP-tjenesten skal hjelpe skolen og barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn/elever med særskilte behov.

PP-tjenesten deltar i et tverrfaglig samarbeid i første rekke med skoler, barnehager, barnevern og helsestasjon. Vi er også et bindeledd opp 2. og 3. linjetjenesten som f.eks. Barne- og Ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP), kompetansesentre, sykehus og habiliteringstjenesten.

PP-tjenesten skal også bistå med råd og veiledning til foreldre.

 

Henvendelse og tildeling av tjenester:

Henvendelse til PP-tjenesten skjer via Hitra kommune; sentralbordet eller direkte til lokalkontoret.

Alle kan henvende seg direkte til PP-tjenesten. Vi har taushetsplikt og innhenter samtykke dersom samarbeid med andre er nødvendig.

Om PP-tjenesten skal jobbe direkte med barnet i form av f.eks. utredning, er det nødvendig med en henvisning. Som regel avklares dette i felles møte enten i barnehage eller skole. Henvisningen vil bli vurdert i det enkelte lokalkontors fagteam for deretter å bli tildelt en saksbehandler.

PP-tjenesten har som en grunnleggende tanke i vårt arbeid at det vi gjør, det gjør vi i nært samarbeid med foreldre. Dette betyr at foreldre hele tiden er informert om prosessen, og at vi sender ut kopi av våre dokumenter til foreldrene.

I Frøya deltar PP-tjenesten som fast representant i barnehagenes og skolenes samarbeidsteam.
 

Kontakt

Berit Folland
Leder PPT
E-post
Telefon 72 46 51 30
Linda Strøm Kaald
Logoped
E-post

Åpningstider

Mandag, onsdag og hver annen torsdag