Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplan for fv. 6466 Trøastrømmen og Kvernøystrømmen planid: 5014202208 som vist på plankart, datert 01.06.2023, planbeskrivelse datert 14.06.2023 og planbestemmelser datert 25.09.2023.

Saksdokumenter
Planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter ligger nederst på denne siden, og kan også fås ved henvendelse til kommunens servicekontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klageadgang
I henhold til PBL § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette og planvedtaket ble kunngjort i Hitra/Frøya lokalavis den 01.12.23. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven §27 satt til 23.12.2023 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen).

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven §42.

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Rett til innsyn
Du har rett til innsyn i sakens dokumenter iht. offentlighetslova
https://www.froya.kommune.no/tjenester/administrasjon/innsyn/ 

Erstatning/innløsning
§Krav om erstatning etter PBL § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort. 

Har du spørsmål?
Spørsmål kan rettes til saksbehandler. Virksomheten har åpningstid mandag og torsdag mellom kl. 10-14.

Henvendelser utover denne tiden kan rettes til servicekontoret per tlf. 72 46 32 00 eller e-post: postmottak@froya.kommune.no  
 

Samlet saksframstilling (PDF, 183 kB)
Saksfremlegg (PDF, 177 kB)

Saksdokumenter
Plankart (PDF, 2 MB)
Planbeskrivelse (PDF, 19 MB)
Planbestemmelser (PDF, 134 kB)

Vedlegg
Vedlegg 1 - Tr_52204920_RIM02_Miljøundersøkelser i sjø_Trøastraumen_mvedl (PDF, 13 MB)
Vedlegg 2 - Kv_52204920-RIM03_Miljøundersøkelser i sjø_Kvernøustraumen_mvedl (PDF, 11 MB)
Vedlegg 3 - Tr-Kv-RAP_D02_Fv6466 Trøa-Kvernøy terrestrisk naturmangfold (PDF, 2 MB)
Vedlegg 4 - Tr-Kv-VEG-NOT-01_Alternative løsninger for bruer Trøastrømmen og Kvernøystrømmen (PDF, 2 MB)
Vedlegg 5 - Tr-Kv-VEG-NOT-02_Alternative løsninger for bru Kvernøystrømmen (PDF, 696 kB)
Vedlegg 6 - Konstruksjonsteknisk rapport KONO-01-J02_med oversikstegninger (PDF, 2 MB)
Vedlegg 7 - Overordnet VA-plan. Trø (PDF, 25 kB)
Vedlegg 8 - ROS-analyse_J03 (PDF, 2 MB)
Vedlegg 9 - AKU01_Støyvurdering_fv.6466_J00_inkl.vedlegg (PDF, 2 MB)
Vedlegg 10 - 52204920-rig-01-j02 (PDF, 16 MB)
Vedlegg 11 - 52204920-RIG-02-J02 (PDF, 5 MB)
Vedlegg 12 - Tr-Kv_52204920-HAVN-R01_J02 (PDF, 2 MB)
Vedlegg 13 - Ingeniørgeologisk rapport RA-INGGEO-01_E02 (PDF, 12 MB)
Vedlegg 14 - Sammenstilling av innspill (PDF, 217 kB)
Vedlegg 13 - Ingeniørgeologisk rapport RA-INGGEO-01_E02 (PDF, 12 MB)

Kommunedirektøren