Overnatting og spesielle arrangement

For å ivareta brannsikkerhet ved overnatting på skoler og lignede, og ved andre spesielle arrangementer krever Frøya Brann & redning at understående punkter blir fulgt:

Overnatting og spesielle arrangement

 • Det kan overnattes i bygninger med automatisk brannalarmanlegg.
 • Det skal til enhver tid være minst 2 brannvakter. Når det er flere enn 100 personer som overnatter skal antallet brannvakter økes med 1 brannvakt pr 50 personer.
 • Det skal ikke overnatte mer enn 25 personer i hvert rom.
 • Det skal være tilgang på telefon.
 • Bruk av åpen varme eller røyking er ikke tillatt.
 • Branninstruksen skal være kjent for brannvaktene.
 • Eiers tillatelse skal være innhentet.
 • Ved overnatting på skoler er rektor ved skolen ansvarlig for bygget og at brannsikkerhet ved overnattinger blir ivaretatt.
 • Lokal innsatsleder brann kontaktes senest dagen før overnatting på tlf. 48053146 og informeres, og om vurdert nødvendig går gjennom overnattingsområdene sammen med brannvernleder.
 • Det skal utpekes en brannvernansvarlig med nødvendig kunnskap om bygget og brannsikkerhet, denne personen sørger for opplæring av alle brannvaktene. Dette dokumenteres !
 • Det må være minst to uavhengige rømningsveier, og det skal være uhindret tilgang til disse. Dørene skal kunne åpnes uten bruk av nøkkel.

 

Brannvaktene skal:

 • ha oversikt og navneliste på alle overnattende.
 • sette seg inn i og forstå bygningens branninstruks.
 • ved mistenkelig røyk eller brann varsle brannvesenet på telefon 110.
 • kjenne brannsentralens plassering og hvordan den fungerer.
 • vite hvor nærmeste håndmelder er plassert.
 • kjenne til plassering av brannslanger og håndslokkeapparater og vite hvordan de skal brukes.
 • kjenne til utganger og rømningsveier.
 • ha ansvaret for evakueringen av bygningen og at alle går til samleplass. De evakuerte blir på samleplass inntil annen ordre blir gitt.
 • etter varsling og evakuering prøve å slokke brannen.
 • møte brannvesenet når de ankommer stedet for å informere om situasjonen og om alle er ute av bygningen og har kommet i sikkerhet.

Det kan bli gjennomført uanmeldt kontroll av Frøya brann & redning, hvor de øyeblikkelig kan stenge/avslutte arrangementet hvis brannsikkerheten ikke er ivaretatt.