Frøya Brann & Redning

Frøya Brann & Redning er et kommunalt brannvesen med samarbeide innenfor forebyggende og feiertjenesten med Hitra kommune.

Kjernevirksomheten er brannforebyggende arbeide og brann- og redningsarbeid. Overordnet mål er rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker.

Brannvesenets primæroppgave er i denne sammenheng:

  • Hindre at personer omkommer i brann.
  • Redusere antall omkomne i trafikken.
  • Tilsyn i særskilte brannobjekter som pleieinstitusjoner, overnattingssteder, forsamlingslokaler etc.
  • Gjennomføre feiing og tilsyn i bolig og fritidsbolig.
  • Gjennomføre forebyggende informasjons og motivasjonstiltak.
  • Ved brannutrykninger: brannslokking, livredning/røykdykking.
  • Ved andre ulykker: frigjøring av fastklemte personer.
  • Å være en instans hvor kommunens innbyggere kan henvende seg for og få råd og veiledning om brannforebyggende arbeid.

Organisering

FBR består av et deltidsmannskap på 34. Disse er fordelt på to depoter i øyrekka , Mausundvær og Sula med 6 mannskaper hver. En lokalstasjon på Nordskag med 6, og Sistranda hovedbrannstasjon med 16 mannskaper.

Vi har overordnet/0.1 vakt (innsatsleder brann) i 4-delt vaktordning.

Mannskapsvakter settes opp ved spesielle helger og høytider, utenom dette er det pr. i dag ikke mannskaper organisert i fast vaktordning.

Kontakt

Johan Pettersen
Brannsjef
E-post