Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord

§ 9 i Jordloven sier at dyrka jord ikke skal brukes til formål utenfor jordbruksproduksjon og at dyrkbar jord ikke må disponeres slik at den ikke kan brukes til jordbruk i framtida. Omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark krever derfor behandling og vedtak om dispensasjon i henhold til jordloven. Søknad rettes til landbrukskontoret i kommunen.

Lov om jord