Tilskudd for drift av beitelag (OBB)

Til organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Ordningen gjelder for sau, geit og storfe som beiter i utmark i minst 8 uker.

Hvem kan søke?
Beitelag som er registrert som samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret og som har til hovedformål å samarbeide om hensiktsmessige fellesløsninger innen beitebruk og god utnyttelse av utmarksbeite. Alle medlemmer må ha foretak som er registrert i Enhetsregisteret (ha organisasjonsnummer).

 

Dette bør du forberede:
I søknaden skal du registrere antall dyr sluppet og sanket, og alle medlemmer med deres organisasjonsnummer og beiteområde. Du bør ha dette klart når du registrerer søknaden. Hvis laget søkte tilskudd i fjor, ligger medlemmene med organisasjonsnummer og beiteområde ferdig utfylt.

 

Søknaden:
Søknadsskjema finner du på Altinn.

Søknadsfristen er 15.november.

Mer om ordningen finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader?resultId=0.0&searchQuery=tilskudd+til+tiltak