SMIL-midler

Gjelder tilskudd til tiltak som fremmer natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensningen fra jordbruket.

Villsau på Sørburøy

Hvem kan søke?
Den som eier eller leier en landbrukseiendommer der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan søke tilskudd. Den som leier må ha godkjenning fra eier. Privatpersoner og foretak kan søke om tilskudd.

 

Dette bør du forberede:
Å skrive en søknad kan være tidkrevende. Som søker er det ditt ansvar å beregne tilstrekkelig tid til å ferdigstille søknaden innen fristen.  Vi anbefaler å starte i god tid før søknadsfristen.

Les utlysningsteksten og veiledningsteksten i søknadskjemaet nøye.

I veiledningen til søknadskjemaet er det oppgitt hva som er obligatoriske vedlegg til søknaden, og hva som er valgfritt. I tillegg kan kommunen i utlysningsteksten sin ha stilt krav om vedlegg av nødvendig informasjon.  Alle vedlegg må sendes inn sammen med søknaden. 

 

Søknad og frister:
Søknadsfristen for Frøya kommune er 1.mars, 1. juni og 1.september.

Det skal søkes elektronisk gjennom AGROS.

 

PRIORITERINGER OG TILSKUDDSSATSER:
§6 Tematiske prioriteringer etter nummerrekkefølge:

  • 1. Hydrotekniske anlegg og forurensingstiltak.
  • 2. Tiltak for å ta vare på gammel kulturmark.
  • 3. Biologiske eller økologiske tiltak.
  • 4. Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter.
  • 5. Tiltak for å ivareta gammel bebyggelse.

 

Mer om ordningen finner du her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smi