Kommunalt vann

Søknad om sanitærabonnement
Vedlagt søknad om sanitærabonnement og/eller tilknytning skal det ligge med kart som viser trase, tilkoblingssted, ansvarsretter for utførende, plassering av bygning på egen eiendom og evt erklæringer fra hjemmelshavere av eiendommene va-ledninger krysser, samt avtale om ansvar for vedlikehold, reparasjoner og utskifting av ledninger og anlegg.

Når VA-anlegget er klart til bruk skal ansvarlig søker sende kommunen ferdigmelding via fastlagt skjema. Bekreftelse fra kommunen på godkjent ferdigmelding skal foreligge før VA-anlegget kan tas i bruk. Kopi av bekreftelsen skal vedlegges søknad om ferdigattest for tiltaket.


Dispensasjonssaker:
Ved søknad om dispensasjon, skal det i søknaden foreligge en VA-rammeplan med beskrivelse av tiltenkt plassering av VA-anlegg og/eller ledninger og tilknytningspunkt. Dette vil byggesaksavdelingen oversende VA-avdelingen for uttalelse. Dersom det innvilges dispensasjon for tiltaket, skal rutinene i den videre beskrivelsen følges. 


Ferdigmelding:
I ferdigmeldingen skal ansvarlig søker bekrefte at teknisk utrustning som vannmåler, tilbakeslagsventil, vannfilter etc er installert i samsvar med vilkårene i vedtaket på søknad om sanitærabonnementet. FDV-dokumentasjon skal også vedlegges ferdigmeldingen.

FDV-dokumentasjon omfatter situasjonskart som viser nøyaktig inntegnet plassering av anlegg og stikkledninger med påført ledningstype/kvalitet og dimensjon samt bilder av anlegg og ledninger i åpen grøft. I tillegg skal dokumentasjon på digital innmåling av eiendommens stikkledninger frem til tilknytningspunkt vedlegges. Innmåling av stikkledninger skal utføres og dokumenteres i henhold til Frøya kommunes VA-norm.
 

Ta kontakt med kommunens VA-avdeling v/ Bjørnar Grytvik (tilknytning til kommunal ledning ved spørsmål.