Skolefritidsordningen SFO

Skolefritidsordningen er et omsorg- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1-4 klasse.
Innholdet skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring.
Frøya kommune eier skolefritidsordningen i Frøya. Hovedutvalg for drift er ansvarlig styringsorgan.

Fra 01.01.2019 har Frøya kommune vedtatt å innføre en ordning med nedsatt foreldrebetaling også for SFO.
For barnehagene er dette en nasjonal ordning og har vært siden mai 2015.
Det betyr at de som har barn i SFO og barnehage, eller bare i en av ordningene nå kan søke om nedsatt foreldrebetaling.

Ordningen om nedsatt foreldrebetaling sier at en familie ikke skal betale mer enn 6% av brutto årslønn til barnepass og skal dermed få en reduksjon i foreldrebetalingen om de betaler mer enn det.
For å komme inn under ordningen må det søkes på eget skjema på denne siden og dokumentasjon på inntekt må vedlegges. 

Her finner du informasjon om ordningen

Skolefritidsordning tilbys ved følgende skoler/oppvekstsentre: