Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Ved erverv av eiendom som ikke er konsesjonspliktig brukes egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Egenerklæringen brukes dersom du er i nær slekt med overdrager: ektefelle, barn, barnebarn, nevø/niese. 

Det samme gjelder også for:

  1. Ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus, dersom tomten ikke er større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven.
  2. Ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus som ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene.
  3. Andre ubebygde arealer, dersom de ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til annet enn landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, eller som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg.
  4. Bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer enn 35 dekar.

Ved erverv av bebygd eiendom under 2 daa er det ikke nødvendig med egenerklæring.

Konsesjonsloven