Konsesjon eller konsesjonsfrihet?

Med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse av Kongen (konsesjon).

De mange unntakene vil i praksis si at de færreste må søke konsesjon ved erverv av eiendom. Disse må istedet fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet, som signeres av kommunen og skal følge skjøtet til tinglysing. Dette gjelder f. eks ved erverv av eiendom fra nær slekt, bebygd eiendom som er under 100 daa med mindre enn 35 daa fulldyrka og overflatedyrka jord og eiendommer som er regulert til byggeformål. 

Se konsesjonsloven