Fakta - Dette har skjedd - Frøya vindkraftverk 2002 - d.d.

Rådmann opplever at det til dels er mangel på faktainformasjon rundt prosessen rundt Frøya vindkraftverk. Her beskrives derfor prosessen, fra 2002 og frem til dags dato. 
Dette er presentert i teksten under med lenker til dokumentene.

NVE mottok 04.04.2002 en melding om planlegging av Frøya vindkraftverk og 132kV nettilknytning. Meldingen var utarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredning. Meldingen ble sendt på høring til berørte interesser i brev av 08.04.2002, og NVE arrangerte møter med lokale og regionale myndigheter og offentlige møter på Frøya i april 2002. Et utkast til utredningsprogram ble forelagt Miljøverndepartementet før NVE fastsatte et utredningsprogram for vindkraftverket 14.10.2002.

NTE Energi AS og Trønderenergi Kraft AS søkte 25.04.2004 om konsesjon for et vindkraftverk i Frøya kommune. Det ble søkt om utbygging av 63 turbiner med en samlet effekt på inntil 200 MW.

I forbindelse med høringen ble det holdt møter med lokale og regionale myndigheter og offentlig møter på Frøya i november 2004. Gjennom høringsprosessen kom det opplysninger som gjorde at NVE satte krav om tilleggsutredninger. Disse ble mottatt 08.09.2005 og utredningene ble sendt på offentlig høring 12.09.2005.

Frøya kommune behandlet saken i KST-møte 24.02.2005, sak 22/05 - Konsekvensutredning/konsesjonssøknad for Frøya vindmøllepark - høringsuttalelse. (PDF, 95 kB) I vedtaket fastslås følgende: Før Frøya kommune vil tilrå at NVE gir NTE og Trønderenergi konsesjon etter Energiloven med forskrifter, må flere tema tilleggsutredes; drikkevannskilde, hubro, effekter for reiselivsnæringen, folkeavstemning må avholdes, forhandlingsresultat sluttført. Vindmølleparken må komprimeres, miljøoppfølgingsprogram må innarbeides i planen.

I FSK-møte 25.01.2005 - sak 53/05 (PDF, 5 kB) - ble det vedtatt at kommunen går i forhandlinger med utbygger om engangskompensasjon. Avtale mellom kommunen og utbyggerne ble vedtatt i KST-møte 30.06.2005 - sak 116/05. Avtale med NTE/Trønderenergi ble signert 14.11.2005.

Rådgivende folkeavstemning vedrørende vindkraftsaken ble avhold i forbindelse med stortingsvalget 11. og 12. september 2005. Det ble brukt samme manntall som ved stortingsvalget. Antall kryss i manntallet var 2.294 og antall stemmeberettigede i Frøya kommune var 3.103. Det ble totalt avgitt 1.177 ja-stemmer og 1.114 nei- stemmer.

I KST-møte 04.11.2005 - sak 185/05 - Behandling av tilleggsutredninger og konsesjonsspørsmål, Frøya vindmøllepark (PDF, 90 kB)tilrår Frøya kommune overfor NVE at utbygger gis konsesjon for utbygging av den omsøkte vindmølleparken på Frøya.

Tiltakshaverne sendte 16.03.2012 en planendringssøknad (PDF, 78 MB) til NVE. Det søkes nå om utbygging av inntil 26 vindturbiner med en samlet effekt på inntil 60 MW. Søknaden med konsekvensutredning ble sendt på høring med frist 15.05.2012. I forbindelse med høringen ble det arrangert møter med lokale og regionale myndigheter og offentlig møte på Sistranda 26.03.2012.

I KST-møte 31.05.2012 - sak 65/12 - Frøya vindkraftverk - planendringssøknad (PDF, 6 kB) - ble søknaden behandlet. I vedtaket fastslås følgende: Frøya kommune tilrår overfor NVE at tiltakshaverne gis konsesjon for utbygging av den omsøkte planendringssøknaden for Frøya vindkraftverk.

28.06.2012 ble "Bakgrunn for vedtak" (PDF, 3 MB) fra NVE presentert.

Anleggskonsesjon gis Sarepta Energi AS, 28.06.2012. Konsesjonen gir Sarepta tillatelse til å å bygge og drive Frøya vindkraftverk med en samlet installert effekt på inntil 60 MW, transformatorstasjon og nødvendig høyspenningsanlegg. Fornyet anleggskonsesjon (PDF, 719 kB) ble gitt 03.10.2016, med tillegg av kabelinnføring.

Etter høringsrunde og klagebehandling, fastslår Olje- og Energidepartementet (PDF, 3 MB) (OED), 26.08.2013, at NVEs konsesjon for Frøya vindkraftverk opprettholdes. I klagebehandlingen har OED prøvd alle sider av saken, etter energilovgivningen, miljøkonsekvenser og eventuelle tap eller forringelse av naturmangfoldet. Til grunn for departementets klagebehandling ligger:

  • Konsesjonssøknad med konsekvensutredninger, tilleggsutredninger og fagrapporter
  • NVEs konsesjonsvedtak av 28.06.2012 inkludert høringsutalelser
  • Klagene med NVEs vurderinger av 30.11.2012
  • Departementets befaring og folkemøter
  • Oppdaterte registreringer i Naturbase og Artsdatabanken

I KST-møte 24.01.2013 - sak 5/13 - Underskriftsaksjon "Nei til vindkraftverk på Frøya" (PDF, 5 kB) - ble krav til ny folkeavstemning behandlet. Underskriftsaksjon fra "Nei til vindkraftverk på Frøya " ble fremlagt. KST avviser krav om ny folkeavstemning med begrunnelse av at har vært gjennomført folkeavstemning i 2005 og at det på basis av vedtak i 2005, ble inngått avtale med utbygger.

18.08.2015 mottok kommunen Dispensasjonssøknad for Frøya vindkraftverk (PDF, 2 MB), samt tilleggssøknad, datert 08.12.2015, om frita for nabovarsling. I Hovedutvalg for forvaltning sitt møte, 14.06.2016 - sak 2/16 (PDF, 160 kB), ble følgende vedtatt: I henhold til Plan- og bygningsloven §19-2, gir Frøya kommune Sarepta Energi AS, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Området det dispenseres for begrenses til området det er gitt anleggskonsesjon til. Sarepta Energi AS gis også dispensasjon fra kravet om nabovarsling, PBL §21-3.

På bakgrunn av innspill fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen, ble saken behandlet igjen, 10.03.2016 - sak 49/16 (PDF, 96 kB) - med følgende kompletteringer: Hvis steinalderlokalitet med ID 95270 er til hinder for planlagte tiltak, må det søkes om dispensasjon fra kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle Fylkeskommunen.

I KST-møte 23.06.2016 - sak 141/16 - ble Avtale mellom Frøya kommune og Sarepta (PDF, 2 MB) - behandlet. KST godkjenner den forelagte avtalen mellom Frøya kommune og Sarepta Energi AS.

19.11.2018 mottok Frøya kommune endelig MTA-plan (PDF, 69 MB). MTA-planen ble behandlet i KST-møte med 13.12.2018 - sak 166/18 - Høring av MTA-plan med tilhørende detaljplan for Frøya vindkraftverk (PDF, 241 kB). Frøya kommune tilrår at MTA-planen med detaljplan for Frøya vindkraftverk med en rekke endringer; krav til ROS-analyse av trafikk, opparbeiding av turstier og rasteplasser, plassering av masseuttak og deponi, plassering av 5 møller, avbøtende tiltak knyttet til skyggekast, sikringssone kulturminne samt bekymringsmelding knyttet til planlagt høyde på master.